PERSONALDOMSTOLENS DOM

(tredje avdelningen)

den 29 september 2010

Mål F-5/08

Markus Brune

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Allmänt uttagningsprov – Icke-uppförande i förteckningen över godkända sökande – Genomförandet av det muntliga provet – Uttagningskommitténs stabilitet”

Saken: Talan, väckt i enlighet med artiklarna 236 EG och 152 EA, genom vilken Markus Brune i första hand har yrkat att kommissionens beslut av den 10 maj 2007 att inte föra upp honom på reservlistan inom ramen för uttagningsförfarandet EPSO/AD/26/05 och dess beslut av den 2 oktober 2007 om avslag på klagomålet ska ogiltigförklaras.

Avgörande: Kommissionens beslut av den 10 maj 2007 att inte föra upp sökanden på reservlistan inom ramen för uttagningsförfarandet EPSO/AD/26/05 ogiltigförklaras. Kommissionen ska ersätta samtliga rättegångskostnader.

Sammanfattning

Tjänstemän – Uttagningsprov – Uttagningskommitté – Sammansättning

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga III, art. 4)

Vid bedömningen av huruvida förfarandet vid den muntliga delen av ett uttagningsprov uppfyller de två grundläggande kraven på objektivitet och likabehandling med avseende på utvärderingen av de sökande, ska det göras en helhetsbedömning av organisationen kring de muntliga proven under de särskilda omständigheterna i det enskilda fallet. Därvid ska samtliga relevanta omständigheter beaktas. Bland annat ska antalet sökande som fick göra proven beaktas liksom variationen i uttagningskommitténs sammansättning. Särskild vikt ska läggas vid huruvida uttagningskommitténs ordförande och i förekommande fall dennes suppleant närvarade. Vidare ska åtgärder för samordning som vidtagits i syfte att säkerställa en enhetlig tillämpning av betygssättningskriterierna beaktas.

En uttagningskommittéordförandes frånvaro från ett uttagningsprov med ett stort deltagarantal kan inte, om frånvarotillfällena ses var för sig, anses vara sådana att de motiverar en ogiltigförklaring av ett beslut från uttagningskommittén, när det är fråga om ett begränsat antal frånvarotillfällen och ordföranden därvid ersatts av sin suppleant. Suppleanten ska tillsammans med ordföranden ha närvarat vid majoriteten av proven, varigenom en kontinuitet vad avser ordförandeskapet av uttagningskommittén säkerställs. Nämnda frånvaro från ordförandens sida ska sättas i relation till andra relevanta omständigheter vid bedömningen av om uttagningskommitténs sammansättning får anses ha varit tillräckligt stabil.

Oberoende av om uttagningskommitténs ordförande närvarar vid proven, krävs det hög närvaro av ett tillräckligt stort antal ledamöter i uttagningskommittén för att en enhetlig betygssättning och en jämförande bedömning av sökandena ska kunna säkerställas. Mot bakgrund av svårigheterna i samband med organisationen av ett uttagningsprov med ett stort deltagarantal, är det för att det ska anses föreligga en kärngrupp av ledamöter som kan säkerställa tillräcklig stabilitet inte nödvändigt att de som ingår i nämnda kärngrupp har närvarat vid samtliga prov. Det är härvid tillräckligt att en suppleant till en ledamot i uttagningskommittén kan ersätta nämnda ledamot vid dennes frånvaro. När ledamöternas närvaro emellertid är särskilt låg, krävs det att sådan frånvaro motiveras.

När kärngruppen av ledamöter i uttagningskommittén endast består av uttagningskommitténs ordförande och dennes suppleant, övriga ledamöter i uttagningskommittén inte närvarat vid ett tillräckligt stort antal provtillfällen och samma sammansättning av uttagningskommittén inte bedömt ett stort antal muntliga prov, kan en uttagningskommittés sammansättning inte anses vara tillräckligt stabil för att säkerställa att principen om objektivitet vid betygssättningen och likabehandling iakttas, vilket med beaktande av dessa principers betydelse får anses utgöra ett åsidosättande av väsentliga formföreskrifter. I ett sådant fall där uttagningskommittén inte är särskilt stabil, kan inte den omständigheten att ordförandens suppleant tillsammans med ordföranden närvarar under den inledande delen av proven i syfte att bedömningskriterierna ska tillämpas på ett likartat sätt och vidare den omständigheten att uttagningskommittén i förväg kommer överens om hur bedömningen ska göras, anses innebära att betygssättningens koherens är säkerställd.

(se punkterna 44, 52, 53, 56, 62 och 63)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 12 mars 2008, Giannini mot kommissionen, T‑100/04, REGP s. I‑A‑2‑9 och II‑A‑2‑37, punkterna 205, 209–212 och 215

Personaldomstolen: 13 december 2006, Neophytou mot kommissionen, F‑22/05, REGP s. I‑A‑1‑159 och II‑A‑1‑617, punkterna 44 och 56