Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 4. mai 2010. aasta otsus - Fries Guggenheim versus Cedefop

(kohtuasi F-47/09)1

(Avalik teenistus - Ajutine teenistuja- Lepingu pikendamata jätmine - Personalieeskirjade artikkel 11a - Personalieeskirjade II lisa artikli 1 kuues lõik - Tegutsemine töötajate esindajana - Erapooletuse ja sõltumatuse kohustus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Éric Mathias Fries Guggenheim (Strasbourg, Prantsusmaa) (esindaja: advokaat M.-A. Lucas)

Kostja: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (esindaja: M. Fuchs, keda abistab advokaat B. Wägenbaur)

Ese

Nõue tühistada Cedefopi otsus mitte pikendada hageja ajutise teenistuja lepingut ja juhul, kui tööle ennistamist toimu, siis mõista kostjalt hageja kasuks välja kahjuhüvitis mittevaralise kahju eest.

Resolutsioon

Jätta kaebus rahuldamata.

Mõista kohtukulud välja Fries Guggenheimilt.

____________

1 - ELT C 153, 4.7.2009, lk 52.