Αναίρεση που άσκησε στις 3 Μαΐου 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της απόφασης την οποία εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (τρίτο πενταμελές τμήμα) στις 24 Φεβρουαρίου 2021 στην υπόθεση T-161/18, Braesch κ.λπ. κατά Επιτροπής

(Υπόθεση C-284/21 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: Α. Μπουχάγιαρ και K. Blanck)

Λοιποί διάδικοι στην αναιρετική διαδικασία: Anthony Braesch, Trinity Investments DAC, Bybrook Capital Master Fund LP, Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP, Bybrook Capital Badminton Fund LP

Αιτήματα

Η αναιρεσείουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να αναιρέσει την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση·

να αποφανθεί το ίδιο επί της προσφυγής και να απορρίψει την προσφυγή ως απαράδεκτη· και

να καταδικάσει τους λοιπούς διαδίκους στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της αναιρέσεώς της, η αναιρεσείουσα προβάλλει ένα μόνο λόγο.

Κατά την αναιρεσείουσα, το Γενικό Δικαστήριο παρέβη το άρθρο 108, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ και το άρθρο 1, στοιχείο η΄, του διαδικαστικού κανονισμού περί κρατικών ενισχύσεων 1 , καθόσον εσφαλμένως χαρακτήρισε τους προσφεύγοντες ως «ενδιαφερομένους» ή «ενδιαφερόμενα μέρη».

Επί της βάσης αυτής, το Γενικό Δικαστήριο εσφαλμένως κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι προσφεύγοντες νομιμοποιούνταν ενεργητικώς, δυνάμει του τέταρτου εδαφίου του άρθρου 263 ΣΛΕΕ, να ζητήσουν την ακύρωση της απόφασης C(2017) 4690 τελικό της Επιτροπής, της 4ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την κρατική ενίσχυση SA.47677 (2017/N), με την οποία κρίθηκε συμβατή η κρατική ενίσχυση που χορήγησε η Ιταλία στην Banca Monte dei Paschi di Siena.

____________

1 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1589 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2015, περί λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του άρθρου 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 2015, L 248, σ. 9).