Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 12 marca 2009 r. - Arpaillange i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-104/06)1

(Służba publiczna -Pracownicy kontraktowi - Zatrudnienie - Zaszeregowanie - Dawni eksperci indywidualni - Dyplom - Doświadczenie zawodowe - Zarzut niezgodności z prawem)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Joséphine Arpaillange i in. (Santiago de Chile, Chile) (przedstawiciele: S. Rodrigues i C. Bernard-Glanz, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: J. Currall i G. Berscheid, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze żądanie stwierdzenia nieważności decyzji organu upoważnionego do zawierania umów (AHCC) określających warunki zatrudnienia skarżących, stanowiące treść umów zawartych z nimi jako pracownikami kontraktowymi, ze względu na okoliczność, iż liczba lat zaliczonych przez ten organ na poczet doświadczenia zawodowego skarżących jest niższa aniżeli rzeczywiście przez nich uzyskana i po drugie żądanie odszkodowania

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron ponosi własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 261 z 28.10.2006, s. 35