Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 9. oktoobri 2007. aasta otsus - Bellantone versus kontrollikoda

(Kohtuasi F-85/06)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Ametnikuna ametisse nimetatud ajutine teenistuja - Töölepingu lõpetamisest etteteatamine - Lahkumistoetus - Päevaraha - Varaline kahju)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Gerardo Bellantone (Luksemburg, Luxembourg) (esindajad: advokaadid T. Bontinck ja J. Feld)

Kostja: Euroopa Ühenduste Kontrollikoda (esindaja: T. Kennedy, J.-M. Steiner ja G. Cortens)

Kohtuasja ese

Esiteks tühistada kontrollikoja peasekretäri 30. märtsi 2006. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja, ametnikuna ametisse nimetatud endise ajutise teenistuja kaebus täiendava etteteatamise hüvitise jääkväärtuse, lahkumistoetuse ja päevaraha maksmise kohta, ning teiseks kahju hüvitamise nõue.

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata.

G. Bellantone kannab ise kolm neljandikku oma kohtukohtukuludest.

Mõista üks neljandik G. Bellantone kohtukuludest välja Euroopa Ühenduste Kontrollikojalt, kes ühtlasi kannab ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C @@, @@