Pritožba, ki jo je 9. marca 2022 vložila Nemea Bank plc zoper sklep Splošnega sodišča (deveti razširjeni senat) z dne 20. decembra 2021 v zadevi T-321/17, Niemelä in drugi/ECB

(Zadeva C-181/22 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Nemea Bank plc (zastopnik: A. Meriläinen, asianajaja)

Druge stranke v postopku: Heikki Niemelä, Mika Lehto, Nemea plc, Nevestor SA, Evropska centralna banka, Evropska komisija

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

izpodbijani sklep razveljavi;

zadevo vrne v ustrezno razsojanje Splošnemu sodišču, vendar drugemu senatu s povsem drugačno sestavo sodnikov, ker je bil senat, ki je izdal navedeni sklep, pristranski in ker ni spoštoval temeljnih pravic pritožnice, ter

ECB naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Prvi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da je napačno štelo, da v zadevi T-321/17 ni treba razsoditi, napačno ni upoštevalo, da je domnevni učinek ex tunc sklepa ECB z dne 30. junija 2017 v nasprotju s členom 263 PDEU, in napačno štelo, da pritožnica nima interesa za razglasitev ničnosti sklepa ECB z dne 23. marca 2017 o odvzemu dovoljenja.

Drugi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo v zvezi s številnimi bistvenimi kršitvami postopka.

Tretji pritožbeni razlog: Splošno sodišče ni upoštevalo kršitve pravic pritožnice iz člena 47 Listine pred začetkom postopka in nadaljnjega neobstoja učinkovitega zastopanja pritožnice med postopkom.

Četrti pritožbeni razlog: Splošno sodišče z odločitvijo, da odškodninski predlog ni dopusten, ni upoštevalo kršitve pravic pritožnice iz člena 41 Listine.

Peti pritožbeni razlog: Splošno sodišče je z odločitvijo, da odškodninski predlog ni dopusten, napačno uporabilo pravo, ker ni upoštevalo pravic pritožnice iz člena 340 PDEU.

____________