Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2011 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-138/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: L. Levi i A. Blot, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o przeniesieniu uprawnień emerytalnych nabytych przed wstąpieniem do służby w Komisji, na podstawie propozycji urzędu do spraw administrowania i rozliczania należności indywidualnych (PMO), w której dokonano ich ponownego obliczenia

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 11 maja 2011r. uchylającej i zastępującej decyzję z dnia 22 października 2009 r.;

stwierdzenie ważności porozumienia dotyczącego przeniesienia praw emerytalnych skarżącego na podstawie przyjętej oferty sporządzonej na podstawie wyliczenia z decyzji z dnia 22 października 2009 r.;

w razie konieczności stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 12 września 2011 r. wyraźnie oddalającej zażalenie skarżącego;

subsydiarnie uznanie, że skarżący doznał szkody i zasądzenie na jego rzecz kwoty 6207,71 euro tytułem odszkodowania wyrównawczego z odsetkami równymi stopie procentowej stosowanej przez Europejski Bank Centralny podwyższonej o dwa punkty;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.