Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 10. maijā iesniedza Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Luksemburga) – État du Grand-duché de Luxembourg, Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA/Navitours SARL

(Lieta C-294/21)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Pamatlietas puses

Prasītājas: État du Grand-duché de Luxembourg, Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA

Atbildētāja: Navitours SARL

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīvas 77/388/EK (1977. gada 17. maijs) par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem — Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze 1 , – 2. panta 1. punkts, kurā ir noteikts, ka “Pievienotās vērtības nodoklis jāmaksā: 1. Par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu, ko par atlīdzību attiecīgās valsts teritorijā veicis nodokļa maksātājs, kas kā tāds rīkojas”

un/vai Direktīvas 77/388/EK (1977. gada 17. maijs) par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem — Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze, – 9. panta 2. punkta b) apakšpunkts, kurā ir noteikts, ka “vieta, kur sniedz transporta pakalpojumus, ir vieta, kur notiek transportēšana, ņemot vērā veiktos attālumus”

ir jāpiemēro un noved pie aplikšanas ar PVN Luksemburgā personu pārvadājumus, ko veic Luksemburgā reģistrēts pakalpojumu sniedzējs, ja šie pakalpojumi tiek sniegti tāda kondomināta teritorijā, kā tas ir definēts traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d’Allemagne sur le tracé de la frontière commune entre les deux États et de l’échange de lettres, signés à Luxembourg le 19 décembre 1984 [Nolīgumā starp Luksemburgas Lielhercogisti un Vācijas Federatīvo Republiku par kopīgās robežas noteikšanu starp abām valstīm un sarakstē, kas parakstīti Luksemburgā 1984. gada 19. decembrī], kā kopīga teritorija ar kopīgu Luksemburgas Lielhercogistes un Vācijas Federatīvās Republikas suverenitāti un attiecībā uz kuru transporta pakalpojumu aplikšanas ar PVN nodokli jomā nav nolīguma starp abām valstīm, kāds ir paredzēts 1984. gada 19. decembra nolīguma starp Luksemburgas Lielhercogisti un Vācijas Federatīvo Republiku par kopīgās robežas noteikšanu starp abām valstīm 5. panta 1. punktā, saskaņā ar kuru “Līgumslēdzējas valstis risina jautājumus attiecībā uz tiesībām, kas piemērojamas kopīgajā teritorijā ar kopīgu suverenitāti, noslēdzot papildu nolīgumu”?

____________

1 OV 1977, L 145, 1. lpp.