Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Supremo (Espanja) on esittänyt 11.3.2021 – Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado ja VOX-puolue v. Lluís Puig Gordi, Carles Puigdemont Casamajó, Antoni Comín Oliveres, Clara Ponsatí Obiols, Meritxell Serret Aleu, Marta Rovira Vergés ja Anna Gabriel Sabaté

(asia C-158/21)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Supremo

Pääasian asianosaiset

Vaatimusten esittäjät: Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado ja VOX-puolue

Vastaajat: Lluís Puig Gordi, Carles Puigdemont Casamajó, Antoni Comín Oliveres, Clara Ponsatí Obiols, Meritxell Serret Aleu, Marta Rovira Vergés ja Anna Gabriel Sabaté

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko puitepäätöksen 2002/584/YOS1 perusteella mahdollista, että täytäntöönpanosta vastaava oikeusviranomainen kieltäytyy luovuttamasta eurooppalaisella pidätysmääräyksellä luovutettavaksi pyydettyä henkilöä sellaisten kieltäytymisperusteiden nojalla, joista säädetään sen kansallisessa lainsäädännössä mutta jotka eivät sellaisinaan sisälly puitepäätökseen?

Jos edelliseen kysymykseen vastataan myöntävästi, eurooppalaisen pidätysmääräyksen tehokkuuden varmistamiseksi ja puitepäätöksen 2002/584/YOS 15 artiklan 3 kohdassa tarjotun mahdollisuuden asianmukaiseksi käyttämiseksi kysytään seuraavaa:

Onko pidätysmääräyksen antaneen oikeusviranomaisen tutkittava ja arvioitava eri valtioiden lainsäädäntöä ottaakseen huomioon eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpanon sellaiset mahdolliset kieltäytymisperusteet, jotka eivät sisälly puitepäätökseen 2002/584/YOS?

Kun edellä esitettyihin kysymyksiin annettavien vastausten valossa otetaan huomioon, että puitepäätöksen 2002/584/YOS 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, että pidätysmääräyksen antavan oikeusviranomaisen toimivalta eurooppalaisen pidätysmääräyksen antamiseen määräytyy pidätysmääräyksen antavan jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, kysytään seuraavaa:

Onko kyseistä säännöstä tulkittava siten, että täytäntöönpanosta vastaava oikeusviranomainen voi kyseenalaistaa pidätysmääräyksen antaneen oikeusviranomaisen toimivallan konkreettisessa rikosasiassa ja kieltäytyä luovuttamisesta, koska se katsoo, ettei pidätysmääräyksen antaneella oikeusviranomaisella ole toimivaltaa sen antamiseen?

Täytäntöönpanosta vastaavan oikeusviranomaisen mahdollisesta oikeudesta tutkia, onko etsityn henkilön perusoikeuksia kunnioitettu pidätysmääräyksen antaneessa jäsenvaltiossa, kysytään seuraavaa:

4.1. Onko puitepäätöksen 2002/584/YOS nojalla mahdollista, että täytäntöönpanosta vastaava oikeusviranomainen kieltäytyy luovuttamasta etsittyä henkilöä, koska se katsoo etsityn henkilön sille toimittaman työryhmän kertomuksen perusteella olevan vaarana, että tämän henkilön perusoikeuksia loukataan pidätysmääräyksen antaneessa jäsenvaltiossa?

4.2. Kun edellinen kysymys otetaan huomioon, onko tällainen kertomus sellainen objektiivinen, luotettava, tarkka ja asianmukaisesti päivitetty tieto, jolla voidaan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön valossa oikeuttaa etsityn henkilön luovuttamisesta kieltäytyminen sillä perusteella, että on olemassa vakava vaara siitä, että hänen perusoikeuksiaan loukataan?

4.3. Jos edelliseen kysymykseen vastataan myöntävästi, mitä seikkoja unionin oikeudessa edellytetään, jotta jäsenvaltio voi katsoa, että pidätysmääräyksen antaneessa jäsenvaltiossa on olemassa perusoikeuksien loukkaamisen vaara, johon etsitty henkilö vetoaa ja joka oikeuttaa eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpanosta kieltäytymisen?

Onko edellisiin kysymyksiin annettaviin vastauksiin vaikutusta sillä, että luovutettavaksi pyydetty henkilö on voinut pidätysmääräyksen antaneen valtion tuomioistuimissa, muutoksenhakuaste mukaan lukien, puolustaa kantaansa pidätysmääräyksen antaneen oikeusviranomaisen toimivallan puuttumisesta, pidätysmääräyksestään ja perusoikeuksiensa takaamisesta?

Onko edellisiin kysymyksiin annettaviin vastauksiin vaikutusta sillä, että täytäntöönpanosta vastaava oikeusviranomainen kieltäytyy eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpanosta perusteilla, joista ei nimenomaisesti säädetä kyseisessä puitepäätöksessä 2002/584/YOS, erityisesti katsoessaan, että pidätysmääräyksen antanut oikeusviranomainen ei ole toimivaltainen ja että on olemassa vakava vaara perusoikeuksien loukkaamisesta pidätysmääräyksen antaneessa valtiossa, ja se toimii näin pyytämättä pidätysmääräyksen antaneelta oikeusviranomaiselta kyseisen päätöksen edellyttämiä erityisiä lisätietoja?

Jos edellisiin kysymyksiin annettavista vastauksista seuraa, että asian olosuhteissa puitepäätös 2002/584/YOS on esteenä sille, että henkilön luovuttamisesta kieltäydytään mainittujen kieltäytymisperusteiden nojalla:

Olisiko puitepäätös 2002/584/YOS esteenä sille, että nyt ennakkoratkaisua pyytävä tuomioistuin antaa uuden eurooppalaisen pidätysmääräyksen samasta henkilöstä ja samassa jäsenvaltiossa?

____________

1 Jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13.6.2002 tehty neuvoston puitepäätös 2002/584/YOS (EYVL 2002, L 190, s. 1).