Skarga wniesiona w dniu 3 grudnia 2007 r. - Adjemian i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-134/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Vahan Adjemian i in. (Angera, Włochy) (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji, po pierwsze odmawiających przedłużenia zatrudnienia skarżących w charakterze pracowników kontraktowych na czas określony bądź nieokreślony i po drugie określających warunki ich zatrudnienia. W uzasadnieniu skarg skarżący podnoszą naruszenie zasady stabilności stosunku zatrudnienia i w szczególności niezgodność z prawem art. 88 WZIPW w zakresie, w jakim ogranicza on czas trwania umów z pracownikami kontraktowymi.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności sukcesywnych decyzji Komisji, w szczególności decyzji z dnia 28 kwietnia 2004 r., dotyczących maksymalnego okresu zatrudnienia personelu niestałego w jej służbach;

stwierdzenie nieważności art. 88 WZIPW w zakresie, w jakim ogranicza on czas trwania umów z pracownikami kontraktowymi;

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 23 sierpnia i z dnia 31 października 2007 r. oddalających zażalenia R/263/07, R/492/07 i R/390/07 na decyzje Komisji o zawarciu umowy o pracę bądź o przedłużeniu zatrudnienia skarżących w charakterze pracowników kontraktowych tylko na czas określony;

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 5 września 2007 r. oddalającej wnioski skarżących z dnia 31 maja i z dnia 20 lipca 2007 r. o przedłużenie na czas nieokreślony umów o pracę zwartych z nimi w charakterze pracowników kontraktowych;

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji określających warunki zatrudnienia skarżących w zakresie, w jakim ograniczają one możliwość ich zatrudnienie lub przedłużenia ich zatrudnienia do umów na czas określony;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________