POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
(pierwsza izba)

z dnia 6 października 2010 r.


Sprawa F‑2/10


Luigi Marcuccio

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Urzędnicy – Zabezpieczenie społeczne – Ubezpieczenie zdrowotne – Wnioski o zwrot kosztów leczenia – Brak aktu niekorzystnego – Skarga oczywiście niedopuszczalna i oczywiście pozbawiona podstawy prawnej – Artykuł 94 regulaminu postępowania

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie względem traktatu EWEA na podstawie art. 106a, w której L. Marcuccio żąda w szczególności, po pierwsze, stwierdzenia nieważności odmownej decyzji Komisji w sprawie jego wniosku z dnia 17 marca 2009 r. o zwrot w wysokości 100% wszystkich kosztów medycznych, jakie poniósł z uwagi na wypadek, jakiemu uległ w dniu 29 października 2001 r., po drugie, stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z dnia 22 września 2009 r. oddalającej jego zażalenie złożone na decyzję odmowną w sprawie jego wniosku z dnia 17 marca 2009 r., po trzecie, zasądzenia od Komisji na jego rzecz kwoty odpowiadającej różnicy pomiędzy kosztami medycznymi, jakie poniósł w okresie od dnia 1 grudnia 2000 r. do dnia 17 marca 2009 r., a zwrotem otrzymanym z tego tytułu lub jakiejkolwiek innej kwoty, jaką Sąd uzna za słuszną i sprawiedliwą w niniejszym przypadku, powiększonej o odsetki w stosunku 10% rocznie z roczną kapitalizacją.

Orzeczenie: Skarga zostaje w części odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna, a w części oddalona jako oczywiście bezzasadna. Skarżący zostaje obciążony kosztami postępowania. Zasądza się od skarżącego zwrot na rzecz Sądu kwoty 1500 EUR.


Streszczenie


1.      Urzędnicy – Skarga – Skarga na decyzję oddalającą zażalenie – Dopuszczalność

(regulamin pracowniczy, art. 90, 91)

2.      Urzędnicy – Skarga – Akt niekorzystny – Pojęcie – Odpowiedź administracji, że rozpatrywanie wniosku urzędnika jest w toku – Wyłączenie

(regulamin pracowniczy, art. 90, 91)

1.      Jeśli poza stwierdzeniem nieważności spornej decyzji urzędnik żąda również, w zależności od konieczności, stwierdzenia nieważności decyzji oddalającej zażalenie, to te ostatnie żądania są jako takie pozbawione niezależnej treści i w rzeczywistości pokrywają się z żądaniem stwierdzenia nieważności spornej decyzji.

(zob. pkt 26)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa 293/87 Vainker przeciwko Parlamentowi, 17 stycznia 1989 r., Rec. s. 23, pkt 8

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑330/03 Liakoura przeciwko Radzie, 10 czerwca 2004 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑191, II‑859, pkt 13

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑34/07 Skareby przeciwko Komisji, 15 grudnia 2008 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑1‑477, II‑A‑1‑2637, pkt 27


2.      Aktem niekorzystnym jest akt wywołujący wiążące skutki prawne, mogące naruszyć bezpośrednio i natychmiastowo interesy skarżącego poprzez istotną zmianę jego sytuacji prawnej, przy czym taki akt powinien zostać wydany przez właściwy organ i zawierać ostateczne stanowisko administracji w sprawie.

Nie jest tak w wypadku pisma instytucji, w którym ta ostatnia rozstrzyga w przedmiocie części wniosku na korzyść urzędnika, wyjaśnia pewne kwestie w związku z jego pytaniem oraz informuje go, że rozpatrywanie wniosku jest w toku.

(zob. pkt 29, 32–34)

Odesłanie:

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F-101/05 Grünheid przeciwko Komisji, 28 czerwca 2006 r., Zb.Orz.SP s. I‑A‑1‑55, II‑A‑1‑199, pkt 33 i przytoczone tam orzecznictwo