Προσφυγή της 19ης Νοεμβρίου 2010 - Heath κατά EKT

(Υπόθεση F-121/10)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Ενάγων: Michael Heath (Southampton, Ηνωμένο Βασίλειο) (εκπρόσωποι: L. Levi και M. Vandenbussche, δικηγόροι)

Εναγομένη: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων συντάξεως του ενάγοντος του Ιανουαρίου 2010 και των επομένων μηνών καθόσον εφαρμόζουν αύξηση συντάξεως κατά 0,6 % κατόπιν της προσαρμογής των συντάξεων για το 2010 και αντιστάθμιση της ζημίας που υπέστη ο ενάγων.

Αιτήματα του ενάγοντος

Ο ενάγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει το εκκαθαριστικό σημείωμα αποδοχών του Ιανουαρίου 2010 και των επομένων μηνών καθόσον εφαρμόζει αύξηση συντάξεως κατά 0,6 % προκειμένου να εφαρμοστεί αύξηση 2,1 % υπολογιζόμενη σύμφωνα με τη γενική μισθολογική αναπροσαρμογή·

επικουρικώς, να ακυρώσει τις αποφάσεις με τις οποίες απορρίφθησαν οι αιτήσεις επανεξετάσεως και οι ενστάσεις του ενάγοντος, αποφάσεις που φέρουν χρονολογία 11 Μαΐου 2010 και 9 Σεπτεμβρίου 2010, αντιστοίχως·

να υποχρεώσει την εναγομένη να καταβάλει τη διαφορά μεταξύ της αυξήσεως συντάξεως 0,6 % που εφαρμόστηκε παρανόμως στον ενάγοντα από τον Ιανουάριο 2010 και της αυξήσεως κατά 2,1 % που έπρεπε να εφαρμοστεί, δηλαδή αύξηση κατά 1,5 % μηνιαίως από τον Ιανουάριο 2010. Επί των ποσών αυτών πρέπει να επιβληθούν τόκοι από τότε που κατέστησαν απαιτητά αντιστοίχως μέχρι τη μέρα πλήρους εξοφλήσεως, υπολογιζόμενοι βάσει του επιτοκίου που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις κύριες πράξεις ανατοκισμού που εφαρμόζεται κατά την οικεία περίοδο, προσαυξημένου κατά δύο μονάδες·

να υποχρεώσει την εναγομένη να του καταβάλει το ποσό των 5 000 ευρώ προς αποκατάσταση της υλικής ζημίας που υπέστη ο προσφεύγων λόγω μειώσεως της αγοραστικής του δύναμης·

να υποχρεώσει την εναγομένη να του καταβάλει το ποσό των 5 000 ευρώ, υπολογιζόμενο ex aequo et bono για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης·

να καταδικάσει την ΕΚΤ στα δικαστικά έξοδα.

____________