Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 7 października 2013 r. – Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-57/12)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Renta inwalidzka – Potrącenie z jej wysokości wierzytelności instytucji – Skarga w części oczywiście niedopuszczalna, a w części oczywiście pozbawiona podstawy prawnej)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser i G. Gattinara, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata A. Dal Ferrę)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności dorozumianych decyzji odmownych Komisji w sprawie obniżenia renty inwalidzkiej skarżącego za okres od czerwca do września 2011 r. oraz zapłaty odsetek w wysokości 15% oraz dodatkowo 500 EUR.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona, w części jako oczywiście niedopuszczalna, a w części jako oczywiście pozbawiona podstawy prawnej.

Luigi Marcuccio pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską, w tym powstałymi w postępowaniu o zastosowanie środka tymczasowego w sprawach F-57/12 R i T-464/12 P(R).

Luigi  Marcuccio zapłaci na rzecz Sądu kwotę 2 000 EUR.

____________

1 Dz.U. C 227 z 28.7.2012, s. 37.