PERSONALDOMSTOLENS DOM (första avdelningen)

den 9 oktober 2007

Mål F-85/06

Gerardo Bellantone

mot

Europeiska gemenskapernas revisionsrätt

”Personalmål – Tjänstemän – Tillfälligt anställd som utnämnts till tjänsteman – Uppsägningstid – Avgångsvederlag – Dagtraktamente – Ekonomisk skada”

Saken: Talan väckt med stöd av artikel 236 EG och artikel 152 EA av Gerardo Bellantone, tidigare tillfälligt anställd som utnämndes till provanställd tjänsteman den 1 april 2005, med begäran om bland annat dels ogiltigförklaring av det beslut som revisionsrättens generalsekreterare fattade den 20 mars 2006 om att avslå hans klagomål avseende betalning av en ersättning som tjänat som för det första besked om den tillfälliga anställningens upphörande, för det andra avgångsvederlag och för det tredje dagtraktamente, dels betalning av de belopp han anser sig vara berättigad till, jämte ränta.

Avgörande: Talan ogillas. Sökanden ska bära tre fjärdedelar av sin rättegångskostnad. Revisionsrätten ska bära sin rättegångskostnad och ersätta en fjärdedel av sökandens rättegångskostnad.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Tillfälligt anställda – Tillfälligt anställd utnämnd till provanställd tjänsteman – Utnämning som innebär att det anställningsförhållande som regleras i anställningsvillkoren för övriga anställda avslutas fullständigt

2.      Tjänstemän – Tillfälligt anställda – Tillfälligt anställd utnämnd till provanställd tjänsteman – Uppsägning av kontraktet som tillfälligt anställd utan att institutionen iakttagit uppsägningstiden

(Anställningsvillkor för övriga anställda, artikel 47)

3.      Tjänstemän – Tillfälligt anställda – Avgångsvederlag – Villkor för beviljande

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga VIII, artikel 12; anställningsvillkor för övriga anställda, artiklarna 39 och 40 första stycket)

1.      När en tillfälligt anställd som godtar en utnämning till provanställd tjänsteman, omfattas denne hädanefter enbart av tjänsteföreskrifterna. Tillämpningen av dessa innebär att ett anställningsförhållande som dessförinnan reglerades i anställningsvillkoren för övriga anställda avslutas fullständigt utan att administrationen behöver uttryckligen behöver avsluta den tillfälliga anställningen.

Det är dock även rättsenligt för en gemenskapsinstitution att välja att formellt säga upp den tillfälligt anställdes kontrakt innan den beslutar att utnämna personen i fråga till provanställd tjänsteman, förutsatt att uppsägningen sker i behörig ordning och med iakttagande av gällande bestämmelser.

(se punkterna 51–53)

Hänvisning till domstolen: 25 juni 1981, Desmedt, 105/80, REG 1981, s. 1701, punkterna 14 och 15

2.      En tillfälligt anställd som blir utnämnd till provanställd tjänsteman har ingen rätt till ersättning på grund av att tillsättningsmyndigheten inte har iakttagit uppsägningstiden i artikel 47 c i i anställningsvillkoren för övriga anställda.

För det första har gemenskapsinstitutionerna ett stort utrymme för skönsmässig bedömning vad gäller att utforma sin interna organisation utifrån de uppgifter de anförtrotts och att placera sin personal med hänsyn till detta. Det är förenligt med denna rätt att utforma sin organisation att den rättsliga ställningen för en tillfälligt anställd som utnämns till provanställd tjänsteman i samband med att en viss kategori av anställd allmänt tas bort vid en institution. Institutionen är därvid för övrigt skyldig att, för att förena tjänstens intresse med iakttagande av principen om likabehandling, utnämna tjänstemännen vid närmast möjliga tillfällen. Det kan då inte krävas av tillsättningsmyndigheten att denna erbjuder den berörde tillfälligt anställde en möjlighet att uttömma den maximalt tillåtna anställningstiden om sex år för tillfälligt anställda med tidsbegränsad anställning, då tillsättning av varje tjänst i första hand måste grunda sig på tjänstens intresse. Övergången från tillfälligt anställd till tjänsteman uppfyller för övrigt kraven på stabilitet i personalstyrkan, vilket är i tjänstens intresse. Institutionen kan för övrigt inte klandras för att även ha beaktat den fördel en sådan övergång innebär för institutionens budget, då budgetutrymme är en av de faktorer som administrationen tar hänsyn till i sin personalpolitik.

För det andra är den rättsakt varigenom tillsättningsmyndigheten unilateralt utnämnde den tillfälligt anställde utnämndes till tjänsteman inte bindande, då den berörda personen kunde avböja utnämningen, vilken liknar ett anställningserbjudande.

För det tredje, att lämna ersättning till en person för att uppsägningstiden inte iakttagits, när personen i fråga under denna tid arbetade för samma institution i enlighet med tjänsteföreskrifterna, är jämförbart med obehörig vinst. Förbud mot obehörig vinst är en av gemenskapsrättens allmänna principer. Analogt med bestämmelserna om att pension inte kan förenas med lön, medför nödvändigheten av att skydda gemenskapens tillgångar att den lön som en provanställd tjänsteman uppbär inte får kombineras med utbetalning av ersättning för uppsägningstid beträffande en tillfällig anställning, när uppsägningen omedelbart föregick utnämningen till provanställd tjänsteman, i den mån denna ersättning skulle betalas ut av de resurser som tilldelas någon av institutionerna nämnda i Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

(se punkterna 60–64, 66 och 67)

Hänvisning till domstolen: 17 december 1981, Bellardi-Ricci m.fl. mot kommissionen, 178/80, REG 1981, s. 3187, punkt 19; 10 juli 1990, Grekland mot kommissionen, C-259/87, REG 1990, s. I‑2845, punkt 26

Förstainstansrätten: 12 juli 1990, Scheiber mot rådet, T-111/89, REG 1990, s. II‑429, punkt 28; 10 oktober 2001, Corus UK mot kommissionen, T-171/99, REG 2001, s. II‑2967, punkt 55; 11 juli 2002, Martínez Páramo m.fl. mot kommissionen, T-137/99 och T-18/00, REGP 2002, s. I‑A‑119 och II‑639, punkt 95 och där angiven rättspraxis; 3 april 2003, Vieira m.fl. mot kommissionen, T-44/01, T-119/01 och T-126/01, REG 2003, s. II‑1209, punkt 86; 14 november 2006, Neirinck mot kommissionen, T-494/04, REGP 2006, s. I-A-2-259 och II-A-2-1345, punkterna 162–167, överklagad till domstolen, C-17/07 P

3.      En tillfälligt anställd kan bara ha rätt till avgångsvederlag om denne definitivt lämnar sitt arbete, det vill säga när dennes tillfälliga anställningskontrakt avslutas, på grund av att det sägs upp eller löper ut, utan att följas av en utnämning till tjänsteman under en period på minst två månader efter att det tillfälliga anställningskontraktet avslutades. Ett försök att komma i åtnjutande av båda avgångsvederlag och utnämning till tjänsteman skulle vara att begära att institutionen, ensam eller tillsammans med en annan gemenskapsinstitution, kringgick bestämmelsen i artikel 40 första stycket i anställningsvillkoren för övriga anställda.

(se punkt 73)