Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 30. novembra 2010 -Taillard/Parlament

(vec F-97/09)1

(Verejná funkcia - Úradníci - Po sebe nasledujúca nemocenská dovolenka - Arbitráž - Kladné stanoviská k spôsobilosti na výkon práce - Odmietnutie nového riadne vydaného lekárskeho potvrdenia - Absencia lekárskeho vyšetrenia -Odpočítanie nemocenskej dovolenky z dovolenky za kalendárny rok - Neprípustnosť - Žaloba o neplatnosť a o náhradu škody)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Christine Taillard (Thionville, Francúzsko) (v zastúpení: N. Cambonie a C. Lelièvre, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: K. Zejdová a S. Seyr, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Na jednej strane návrh na zrušenie rozhodnutia, ktorým Európsky parlament vyhlásil za neprípustné lekárske potvrdenie o pracovnej neschopnosti žalobkyne a následné rozhodnutie o znížení počtu dní dovolenky. Na druhej strane návrh na náhradu škody, ktorá vznikla žalobkyni

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 15. januára 2009, ktorým Európsky parlament odmietol prijať lekárske potvrdenie z 5. januára a odpočítal dni neprítomnosti Ch. Taillard od 6. do 9. januára 2009 z jej dovolenky za kalendárny rok, sa zrušuje.

2.    V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.    Parlament znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania Ch. Taillard.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 24, 30.1.2010, s. 81.