Prasība, kas celta 2007. gada 31. augustā - Marcuccio/Komisija

(lieta F-87/07)

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio, Tricase (Itālija) (pārstāvis - G. Cipressa, avvocato)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2006. gada 18. decembra paziņojumu, prot. ADMIN.B.2 MB/hm (2006) 29517;

atcelt lēmumu, lai arī kādā formā tas būtu, ar kuru Komisija ir noraidījusi prasītāja 2006. gada 2. augusta prasību, ko viņš iesniedzis, pirmkārt, lai saņemtu atlīdzību par kaitējumu, kas viņam nodarīts prettiesisku darbību un rīcības rezultātā saistībā ar trim medicīniskiem atzinumiem, kurus prasītājs iesniedzis 2001. gada vasarā (turpmāk tekstā - "attiecīgais kaitējums") un, otrkārt, lai saskaņā ar Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu 19. pantu saņemtu atļauju sniegt liecību tiesvedībās, ko prasītājs ir paredzējis ierosināt saistībā ar iepriekš minētajām darbībām un rīcību, un kompetentajās tiesās iesniegt 2001. gada 14. augusta paziņojumu, ko ir parakstījis Komisijas medicīnas dienesta vadītāja vietnieks;

atcelt tiktāl, ciktāl nepieciešams, 2007. gada 27. aprīļa paziņojumu ADMIN.B.2/MB/ade D(07) 9132, ar kuru ir noraidīta prasītāja 2007. gada 12. janvāra sūdzība par 2006. gada 2. augusta prasības noraidīšanu;

atzīt darbības, faktus un rīcību, kas minēta prasītāja 2006. gada 2. augusta prasībā, un atzīt tās par prettiesiskām;

piespriest Komisijai samaksāt prasītājam EUR 100 000 vai arī lielāku vai mazāku summu, ko Civildienesta tiesa uzskata par atbilstošu un taisnīgu, kā atlīdzību par kaitējumu, kas nodarīts līdz šim brīdim;

piespriest Komisijai samaksāt prasītājam summu EUR 20 apmērā par katru dienu, sākot no rītdienas, līdz dienai, kad tiks izpildīti attiecīgie nolēmumi, vai tādu summu, ko Civildienesta tiesa uzskata par taisnīgu un kas jāmaksā katra mēneša pirmajā dienā kā atlīdzība par kaitējumu, kas prasītājam nodarīts laikā no rītdienas līdz nolēmumu izpildes dienai;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savas prasības pamatojumam prasītājs norāda trīs pamatus: 1) lēmumā nav norādīts pamatojums, tas ir neloģisks, neatbilstošs, neracionāls, nesaprotams un nav atspēkoti prasītāja pamati, 2) ir pieļauts būtisks un acīmredzams tiesību pārkāpums un 3) nav izpildīts pienākums ņemt vērā ierēdņu labklājību un pienākumu nodrošināt labu pārvaldību.

____________