Talan väckt den 10 januari 2020 – Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland

(Mål C-11/20)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: A. Bouchagiar och Th. Ramopoulos)

Svarande: Republiken Grekland

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Grekland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 2–4 i kommissionens beslut av den 7 december 2011 i ärende SA.28864 om ersättning som betalades ut av den grekiska organisationen för jordbruksförsäkringar (ELGA) under 2008 och 2009 och enligt Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, genom att inte inom de föreskrivna fristerna ha vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att genomföra nämnda beslut, eller genom att i vart fall inte ha lämnat kommissionen tillräckliga uppgifter om de åtgärder som vidtagits, och

förplikta Republiken Grekland att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Enligt Europeiska kommissionens beslut av den 7 december 2011 i ärende SA.28864 borde Republiken Grekland inom fyra månader ha återkrävt de stöd som felaktigt betalades ut av den grekiska organisationen för jordbruksförsäkringar (ELGA) åren 2008 och 2009 samt lämnat kommissionen tillräckliga uppgifter om de åtgärder som vidtagits.

Republiken Grekland har dock inte återkrävt stöden i fråga, såsom den borde ha gjort. Den har ännu inte heller vidtagit nödvändiga åtgärder för att genomföra beslutet. I vart fall har den inte lämnat kommissionen tillräckliga uppgifter om de åtgärder som vidtagits för att genomföra beslutet.

____________