Žaloba podaná dne 11. června 2010 - Kaser v. Komise

(Věc F-45/10)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Ferdinand Kaser (Brusel, Belgie) (zástupce: M. Schober, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Jednak zrušení rozhodnutí Evropské komise CMS 07/046, jímž byl žalobce odvolán z funkce bez snížení nároku na důchod s účinností od 15. srpna 2009 a zrušení všech rozhodnutí přijatých proti žalobci v období od září 2003 do jeho odvolání z funkce, a jednak uplatnění nároku na odškodnění.

Návrhové žádání žalobce

Žalobce navrhuje, aby Soud:

zrušil rozhodnutí CMS 07/046 z důvodu šikany, nesprávného řízení a porušení základního práva být vyslechnut;

zrušil všechna rozhodnutí přijatá orgánem oprávněným ke jmenování proti žalobci v období od září 2003 do odvolání z funkce, a to z důvodu šikany a nesprávného řízení jakožto následku porušení práva žalobce být vyslechnut;

umožnil vyslechnutí žalobce podle čl. 7 odst. 1 a článku 24 služebního řádu a zohlednění žádostí předložených v únoru 2008 a březnu 2008;

přiznal žalobci symbolické odškodné ve výši jednoho (1) eura jakožto náhrady jeho nemateriální a profesní újmy konkretizované v této žalobě, jelikož předmětem tohoto nároku nejsou peníze, ale uznání důstojnosti a profesní reputace žalobce.

____________