Personalerettens dom (Første Afdeling) af 28. september 2011 - De Nicola mod EIB

(Sag F-13/10) 1

(Personalesag - Den Europæiske Investeringsbanks personale - evaluering - forfremmelse - erstatningssøgsmål - formaliteten )

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembourg) (ved advokat L. Isola)

Sagsøgt: Den Europæiske Investeringsbank (ved T. Gilliams og F. Martin, som befuldmægtigede, bistået advokat af A. Dal Ferro)

Sagens genstand

Dels en påstand om annullation af Appeludvalgets afgørelse om afslag på sagsøgerens klage over bedømmelsen af hans arbejdsindsats i 2008, samt annullation af bedømmelsesrapporten for 2008. Dels en påstand om, at EIB tilpligtes at betale erstatning for den økonomiske og ikke-økonomiske skade, som sagsøgeren har lidt.

Konklusion

Den Europæiske Investeringsbank frifindes.

Carlo De Nicola bærer sine egne omkostninger og betaler halvdelen af de omkostninger, som Den Europæiske Investeringsbank har afholdt.

Den Europæiske Investeringsbank bærer halvdelen af sine omkostninger.

____________

1 - EUT C 134 af 22.5.2010, s. 53.