3. juulil 2012 esitatud hagi – ZZ versus Europol

(kohtuasi F-69/12)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat N. D. Dane)

Kostja: Europol

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada kostja vaikimisi tehtud otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus ning tema nõue tasuda summad, milles poolte vahel väljaspool Avaliku Teenistuse Kohust eelmises kohtuasjas saavutatud kompromissi raames kokku lepiti.

Hageja nõuded

tühistada vaikimisi tehtud otsus, millega jäeti rahuldamata 26. mai 2011. aasta taotlus ning tühistada vaikimisi tehtud otsus, millega jäeti rahuldamata 9. detsembri 2011. aasta kaebus eespool nimetatud taotluse vaikimisi rahuldamata jätmise peale;

mõista kohtukulud välja Europolilt.