Uznesenie Súdu pre verejnú službu (samosudca) z 18. júna 2013 – Jargeac a i./Komisia

(vec F-98/11)1

(Verejná služba – Odmena – Rodinné prídavky – Príspevok na vzdelanie – Podmienky priznania – Odpočítanie príspevku podobného charakteru vyplácaného z iných zdrojov – Žaloba, ktorá je čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne nedôvodná)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Bernard Jargeac a i. (Hostert, Luxembursko) (v zastúpení: pôvodne F. Moyse a A. Salerno, avocats, neskôr A. Salerno, avocat)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a D. Martin, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Verejná služba – Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie považovať určitú finančnú pomoc členského štátu priznanú študentom vyššieho vzdelávania za príspevky rovnakej povahy ako sú rodinné prídavky a odpočítať túto finančnú pomoc od príspevkov na vzdelanie priznaných úradníkom, ktorí sú rodičmi týchto študentov ako aj na zrušenie rozhodnutia o vymáhaní neoprávnene vyplatených súm

Výrok

1.    Žaloba podaná pánom Finch sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.    Žaloba podaná pánom Jargeac, pánom Aliaga Artero, pánom Charrière, pánom Clarke, pani Domingues, pani Hughes, pánom Lanneluc a pánom Zein sa zamieta ako zjavne zjavne bez právneho základu.

3.    Pán Jargeac a ôsmi ďalší úradníci alebo bývalí úradníci, ktorých mená sa nachádzajú v prílohe, znášajú vlastné trovy konania a sú povinní nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.

____________

1 Ú. v. EÚ C 347, 26.11.2011, s. 47.