Skarga wniesiona w dniu 27 grudnia 2011 r. – ZZ przeciwko Radzie

(Sprawa F-142/11)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat M. Velardo)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o nieawansowaniu skarżącego do grupy AD9 po tym, jak został laureatem konkursu EPSO/AD/113/07 dla kierowników wydziałów (AD9) dla języków: czeskiego, estońskiego, węgierskiego, litewskiego, łotewskiego, maltańskiego, polskiego, słowackiego i słoweńskiego w obszarze tłumaczeń oraz żądanie odszkodowania.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 9 grudnia 2010 r. oraz decyzji z nią związanej z dnia 7 października 2011 r.;

Zasadzenie od Rady odszkodowania na rzecz skarżącego;

obciążenie Rady kosztami postępowania.