Beroep ingesteld op 10 juni 2009 - Pascual García / Commissie

(Zaak F-58/09)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoeker: César Pascual García (Madrid, Spanje) (vertegenwoordigers: B. Cortese en C. Cortese, advocaten)

Verweerster: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie om verzoeker met ingang van 10 maart 2009 aan te stellen als technisch assistent in de functiegroep AST 3, salaristrap 2, voor zover hem daarbij niet de rechten en bezoldiging zijn toegekend die noodzakelijk zijn voor de juiste uitvoering van het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 22 mei 2008 in zaak F-145/06, Pascual García/Commissie

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van de Commissie om verzoeker met ingang van 10 maart 2009 aan te stellen als technisch assistent in de functiegroep AST 3, salaristrap 2, voor zover hem daarbij niet de rechten en bezoldiging zijn toegekend die noodzakelijk zijn voor de juiste uitvoering van het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 22 mei 2008 in zaak F-145/06, Pascual García/Commissie, en met name:

a) voor zover niet is bepaald dat verzoekers anciënniteit met het oog op de plaatsing in een hogere rang, de berekening van zijn pensioenrechten en alle andere mogelijke rechten wordt berekend op basis van de datum van 1 april 2006;

b) voor zover is bepaald dat verzoeker geen recht heeft op de ontheemdingstoelage als voorzien in artikel 4, lid 1, van bijlage VII bij het Statuut;

voor zover nodig, nietigverklaring van het besluit van 10 maart 2009 houdende afwijzing van verzoekers op diezelfde datum ingediende klacht strekkende tot verkrijging van de rechten en de bezoldiging die noodzakelijk zijn voor de juiste uitvoering van het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 22 mei 2008 in zaak F-145/06, Pascual García/Commissie, met inbegrip van de nog niet betaalde bezoldiging en vergoedingen, vermeerderd met vertragingsrente;

subsidiair, veroordeling van de Commissie tot vergoeding van de schade voortvloeiende uit de niet-toegekende ontheemdingstoelage;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten.

____________