Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de Primera Instancia de Las Palmas de Gran Canaria (Espanja) on esittänyt 6.4.2021 – Zulima v. Servicios prescriptor y medios de pagos E.F.C. S.A.U.

(Asia C-215/21)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Juzgado de Primera Instancia de Las Palmas de Gran Canaria

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Zulima

Vastaaja: Servicios prescriptor y medios de pagos E.F.C. S.A.U.

Ennakkoratkaisukysymykset

Siviiliprosessilain 22 §:ssä säädetään sen tilanteen varalta, että kuluttajan direktiivin 93/13/EY1 nojalla esittämät kohtuuttomia ehtoja koskevat vaatimukset hyväksytään tuomioistuinmenettelyn ulkopuolella, että kuluttajien on vastattava oikeudenkäyntikuluistaan, eikä elinkeinonharjoittajan, joka ei ollut hyväksynyt ennen kanteen nostamista esitettyjä vaatimuksia, menettelyä oteta huomioon. Onko kyseistä Espanjan prosessioikeudellista säännöstöä pidettävä tehokkuusperiaatteen sekä direktiivin 93/13 6 artiklan 1 kohdan ja 7 artiklan 1 kohdan vastaisena olennaisena esteenä, joka on omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja ei käytä oikeuttaan sopimusehtojen mahdollisen kohtuuttomuuden tehokkaaseen tuomioistuinvalvontaan?

____________

1 Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annettu neuvoston direktiivi 93/13/ETY (EYVL 1993, L 95, s. 29).