2006 m. rugpjūčio 10 d. pareikštas ieškinys byloje G prieš Europos Bendrijų Komisiją

(Byla F-96/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: G (Port-Vendres, Prancūzija), atstovaujamas advokatų B. Cambier ir L. Cambier

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

Pripažinti atsakovę atsakinga už klaidas, dėl kurių ieškovui buvo padaryta žala.

Priteisti iš atsakovės ieškovui ir jo šeimai sumokėti laikinai įvertintą 1 581 801 eurų sumą, kuri atitinka pusę patirtos žalos, padarytos dėl visų Komisijos, jos tarnautojų, vyresnybės ir (arba) kitų nuo jos priklausomų padalinių klaidų, o kita dalis turi būti patikslinta su eksperto pagalba.

Priteisti iš atsakovės nuo visų pirmiau nurodytų sumų sumokėti 8 proc. delspinigius, skaičiuojamus nuo 1999 m. lapkričio 23 d., kai buvo parengta pirmoji vidaus tyrimo, kurį atliko Kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF), ataskaita, kurioje matyti pirmieji šališkumo ieškovo atžvilgiu požymiai, arba, subsidiariai, nuo 2005 m. birželio 29 d., kai ieškovas pateikė prašymą dėl žalos atlyginimo pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 1 dalį.

Paskirti ekspertą.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Savo ieškinį ieškovas grindžia aštuoniais pagrindais.

Pirmame ieškinio pagrinde, jis kaltina Komisiją ieškovą įtraukus į patį ,,Berthelot" bylos centrą ir laikiusis nuomonės, kad jis buvo pagrindinis šios bylos iniciatorius, nors visi šie kaltinimai yra nepagrįsti, ir neegzistuoja jokie įrodymai, kurie galėtų pagrįsti šiuos ieškovo atžvilgiu pateiktus kaltinimus. Dėl to Komisija pažeidė savo rūpestingumo ir gero administravimo pareigas bei jo teisėtus lūkesčius.

Antrame ieškinio pagrinde ieškovas kaltina Komisiją, kad dėl visų pažeidimų ir neatliktų pareigų vykdant su byla ,,Berthelot" susijusius administracinius tyrimus, kurie buvo atliekami šališkai, ji rimtai pažeidė ieškovo gynybos teises.

Kaip trečią ieškinio pagrindą ieškovas nurodo konfidencialumo pareigos pažeidimą, nes 2000 m. bėgyje Komisija leido žurnalistams patekti į OLAF patalpas ir susipažinti su konfidencialiais, su ieškovu susijusiais dokumentais, turint tikslą kai kuriuos jų paviešinti televizijos laidoje.

Kaip ketvirtą ieškinio pagrindą ieškovas nurodo Komisijos sprendimą panaikinti jo imunitetą nuo teismų jurisdikcijos.

Penktu ieškinio pagrindu Komisija yra kaltinama, kad ieškovą paskyrė į vyriausiojo patarėjo pareigas ,,Tyrimų ir technologijų vystymosi" Generaliniame direktorate ne tarnybos interesais, vykdant institucijos mobilumo politiką, o taikydama paslėptą drausminę priemonę.

Šeštu ieškinio pagrindu, susijusiu su jo profesinės ligos kilme (Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnis), ieškovas ginčija Komisijos sprendimus iš karto atmesti nelaimingo atsitikimo darbe galimybę ir su juo susijusios bylos medžiagą perduoti Komisijos tyrimų ir drausmės tarnybai (IDOC), kad pastaroji atliktų administracinį tyrimą ieškovo ligos kilmei nustatyti.

Kaip septintą pagrindą ieškovas nurodo Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 ir 78 straipsniuose nustatytų procedūrų savarankiškumą ir ginčija Komisijos invalidumo komisijos sprendimą atsisakyti galutinai išspręsti klausimą pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 78 straipsnio 5 dalį pradėtoje procedūroje tol, kol nebus priimtas sprendimas Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnio pagrindu.

Aštuntu ieškinio pagrindu ieškovas kritikuoja tai, kad prieš jį buvo pradėtos ir tęsiamos drausminės procedūros, nors per prieš jį pradėtą baudžiamąjį procesą Belgijos teismas šių procedūrų pagrindu esančius faktinius įrodymus buvo pripažinęs nepagrįstais.

Ieškovas daro išvadą, kad pirmiau nurodytos Komisijos klaidos lėmė jo depresiją, dėl kurios ieškovas pirma laiko turėjo užbaigti savo kaip pareigūno karjerą. Dėl šios aplinkybės jis bei jo šeima patyrė turtinę ir moralinę žalą.

____________