Spojené veci C‑457/11 až C‑460/11

Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort)

proti

Kyocera a i. (C‑457/11)

a

Canon Deutschland GmbH (C‑458/11)

a

Fujitsu Technology Solutions GmbH (C‑459/11)

a

Hewlett‑Packard GmbH (C‑460/11)

proti

Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort)

(návrhy na začatie prejudiciálneho konania podané Bundesgerichtshof)

„Duševné a priemyselné vlastníctvo – Autorské práva a s nimi súvisiace práva v informačnej spoločnosti – Smernica 2001/29/ES – Právo rozmnožovania – Primeraná kompenzácia – Pojem ‚vyhotovenie rozmnoženín na papieri alebo na inom podobnom podklade, ktoré sa uskutočňuje použitím akéhokoľvek fotografického postupu alebo nejakým iným procesom, ktorý má podobné účinky‘ – Dôsledky nepoužitia dostupných technologických opatrení navrhnutých na to, aby sa predchádzalo konaniu alebo obmedzovalo konanie, ktoré nie je povolené – Dôsledky výslovného alebo konkludentného udelenia súhlasu na rozmnožovanie“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 27. júna 2013

1.        Aproximácia právnych predpisov – Autorské právo a s ním súvisiace práva – Smernica 2001/29 – Zosúladenie niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti – Časová platnosť – Akty o používaní chránených diel a iných predmetov ochrany prijaté pred dátumom uplynutia lehoty na prebratie – Neuplatniteľnosť smernice

(Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29, článok 10 ods. 2)

2.        Aproximácia právnych predpisov – Autorské právo a s ním súvisiace práva – Smernica 2001/29 – Zosúladenie niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti – Právo rozmnožovania – Výnimky a obmedzenia – Podmienky – Primeraná kompenzácia – Súhlas nositeľa práv s rozmnožovaním jeho chráneného diela alebo iného predmetu ochrany – Neexistencia vplyvu

(Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29, článok 5 ods. 2 a 3)

3.        Prejudiciálne otázky – Právomoc Súdneho dvora – Hranice – Právomoc vnútroštátneho súdu – Zistenie a posúdenie skutkového stavu – Potreba prejudiciálnej otázky a relevantnosť položených otázok – Posúdenie vnútroštátnym súdom – Zjavne nerelevantné otázky a hypotetické otázky položené v kontexte vylučujúcom užitočnú odpoveď – Otázky nesúvisiace s predmetom konania vo veci samej

(Článok 267 ZFEÚ)

4.        Aproximácia právnych predpisov – Autorské právo a s ním súvisiace práva – Smernica 2001/29 – Zosúladenie niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti – Právo rozmnožovania – Výnimka pre rozmnoženinu na súkromné použitie – Primeraná kompenzácia – Nepoužitie dostupných technologických opatrení navrhnutých na to, aby sa predchádzalo konaniu alebo obmedzovalo konanie, ktoré nie je povolené – Vplyv

[Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29, článok 5 ods. 2 písm. b) a článok 6]

5.        Aproximácia právnych predpisov – Autorské právo a s ním súvisiace práva – Smernica 2001/29 – Zosúladenie niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti – Právo rozmnožovania – Výnimky a obmedzenia – Vyhotovenie rozmnoženín na papieri alebo na inom podobnom podklade, ktoré sa uskutočňuje použitím akéhokoľvek fotografického postupu alebo nejakým iným procesom, ktorý má podobné účinky – Pojem – Rozmnoženiny vyhotovené prostredníctvom tlačiarne a osobného počítača, ktoré sú prepojené – Zahrnutie

[Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2001/29, článok 5 ods. 2 písm. a)]

6.        Aproximácia právnych predpisov – Autorské právo a s ním súvisiace práva – Smernica 2001/29 – Zosúladenie niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti – Právo rozmnožovania – Výnimky a obmedzenia – Vyhotovenie rozmnoženín na papieri alebo na inom podobnom podklade, ktoré sa uskutočňuje použitím akéhokoľvek fotografického postupu alebo nejakým iným procesom, ktorý má podobné účinky – Primeraná kompenzácia – Rozmnoženiny vyhotovené v jednom procese pomocou súboru viacerých prístrojov – Možnosť členských štátov zaviesť poplatok, ktorý sú povinné zaplatiť osoby vlastniace prístroj, ktorý prispel neautomatizovaným spôsobom k jednému procesu vyhotovenia rozmnoženiny – Podmienky

[Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2001/29, článok 5 ods. 2 písm. a)]

1.        V období od 22. júna 2001, t. j. dátumu nadobudnutia účinnosti smernice 2001/29 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti, do 22. decembra 2002, t. j. dátumu uplynutia lehoty na jej prebratie, nie sú akty o používaní chránených diel a iných predmetov ochrany dotknuté touto smernicou. Z článku 10 ods. 2 tejto smernice vyplýva, že sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek akty uzavreté a práva nadobudnuté do 22. decembra 2002.

(pozri body 27, 29, bod 1 výroku)

2.        V rámci výnimky alebo obmedzenia stanoveného v článku 5 ods. 2 alebo 3 smernice 2001/29 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti nemá prípadný akt, ktorým nositeľ práv výslovne alebo konkludentne súhlasil s rozmnožovaním svojho chráneného diela alebo iného predmetu ochrany, vplyv na primeranú kompenzáciu, ktorá je obligatórne alebo fakultatívne stanovená v súlade s relevantným ustanovením tejto smernice.

(pozri bod 40, bod 2 výroku)

3.        Pozri text rozhodnutia.

(pozri bod 44)

4.        Možnosť použiť technologické opatrenia uvedené v článku 6 smernice 2001/29 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti nemôže viesť k neuplatneniu podmienky poskytnutia primeranej kompenzácie stanovenej v článku 5 ods. 2 písm. b) tejto smernice.

Primeraná kompenzácia totiž má za cieľ odškodniť autorov za ujmu spôsobenú v dôsledku zavedenia výnimky na rozmnoženinu na súkromné použitie, a teda za použitie ich chránených diel bez ich súhlasu. Výnimku pre rozmnoženinu na súkromné použitie pritom stanovujú členské štáty, a nie nositelia práv, a teda členské štáty na účely vyhotovenia takej rozmnoženiny povoľujú uvedené použitie chránených diel alebo iných predmetov ochrany. Členskému štátu, ktorý povolil zavedením tejto výnimky možnosť rozmnožovania na súkromné použitie, preto prináleží, aby zabezpečil správne uplatňovanie uvedenej výnimky a obmedzil tak konanie nepovolené nositeľmi práv. Technologické opatrenia, ktoré môžu nositelia práv použiť, treba chápať ako technológie, zariadenia alebo súčiastky, ktoré dokážu zabezpečiť dosiahnutie cieľa sledovaného výnimkou pre rozmnoženinu na súkromné použitie a zabrániť alebo obmedziť rozmnoženiny, ktorých vyhotovenie nie je členskými štátmi v rámci tejto výnimky povolené. Možnosť použitia týchto technologických opatrení teda existuje, ale vzhľadom na to, že je dobrovoľná, nemôže neuplatnenie takých opatrení spôsobiť neplatnosť nároku na primeranú kompenzáciu.

Dotknutý členský štát však môže stanoviť, či konkrétna výška tejto kompenzácie pre nositeľov práv závisí alebo nezávisí od takých technologických opatrení s cieľom skutočne stimulovať nositeľov práv, aby prijímali takéto opatrenia, a teda dobrovoľne prispievali k správnemu uplatňovaniu výnimky pre rozmnoženinu na súkromné použitie.

(pozri body 49, 52, 53, 56 – 59, bod 3 výroku)

5.        Pojem „rozmnožovanie… použitím akéhokoľvek fotografického postupu alebo nejakým iným procesom, ktorý má podobné účinky“ v zmysle článku 5 ods. 2 písm. a) smernice 2001/29 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti treba vykladať v tom zmysle, že zahŕňa aj rozmnožovanie prostredníctvom tlačiarne a osobného počítača, ak sú tieto dva prístroje prepojené.

Ak sa totiž výsledok, t. j. analógové zobrazenie chráneného diela alebo iného predmetu ochrany dosiahne, nezáleží na počte úkonov či povahe techniky alebo spôsobov použitých pri procese vyhotovenia dotknutej rozmnoženiny, avšak pod podmienkou, že tieto rôzne nesamostatné prvky alebo etapy spoločného procesu pôsobia alebo sa uskutočňujú pod kontrolou tej istej osoby a ich cieľom je vyhotoviť rozmnoženinu chráneného diela alebo iného predmetu ochrany na papieri alebo na inom podobnom podklade. Za týchto okolností článok 5 ods. 2 písm. a) smernice 2001/29 nebráni, aby v rámci procesu uvedeného v znení tohto ustanovenia boli použité rôzne prístroje, vrátane tých, ktoré slúžia na digitálne účely.

(pozri body 70, 72, 80, bod 4 výroku)

6.        V zásade prináleží osobe, ktorá vyhotovila rozmnoženinu podľa článok 5 ods. 2 písm. a) smernice 2001/29 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti, aby zaplatila kompenzáciu, ktorá bude poskytnutá nositeľovi práv. Členské štáty sa však so zreteľom na praktické ťažkosti s tým spojené môžu rozhodnúť, že prípadne stanovia poplatok, ktorý budú povinné platiť osoby majúce zariadenia, na ktorých sa daná rozmnoženina vyhotovila. V prípade, že rozmnoženiny sú vyhotovené v jednom procese pomocou súboru viacerých prístrojov, môžu členské štáty zaviesť systém, v ktorom primeranú kompenzáciu zaplatia osoby, ktoré majú prístroj, ktorý prispel neautomatizovaným spôsobom k jednému procesu vyhotovenia rozmnoženiny chráneného diela alebo iného predmetu ochrany na určitý podklad, ak majú tieto osoby možnosť preniesť náklady súvisiace s týmto poplatkom na svojich zákazníkov, pričom výška tejto primeranej kompenzácie, ktorá sa má poskytnúť ako náhrada škody spôsobenej autorovi celým jedným takým procesom, sa nesmie v zásade líšiť od výšky kompenzácie stanovenej za vyhotovenie rozmnoženiny, ktorá sa vyhotovuje len jediným prístrojom.

(pozri body 77, 78, 80, bod 4 výroku)