4. mail 2006 esitatud hagi - Skareby versus komisjon

(Kohtuasi F-46/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Carina Skareby (Biškek, Kõrgõstan) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja Y. Minatchy)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada hageja kaebuse kohta tehtud ametisse nimetava asutuse 25. jaanuari 2006. aasta otsus ning tema kohta ajavahemikuks 1. jaanuar - 31. detsember 2004 koostatud karjääriarengu aruanne;

mõista hageja kasuks välja ametialane, varaline ja mittevaraline kahju, mille osaliseks suuruseks on hageja hinnanud 20 000 eurot ning mille ülejäänud osa palub hageja määrata õiglaselt kindlaks Avaliku Teenistuse Kohtul;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Oma hagi toetuseks väidab hageja esmalt, et on rikutud karjääriarengu aruande koostamise norme. Ametiasutus on rikkunud personalieeskirjade artikli 43 üldiste rakendusnormidega kehtestatud menetlusnorme, teinud ilmseid kaalutlusvigu ning rikkunud põhjendamiskohustust.

Seejärel viitab hageja kaitseõiguste, hoolitsemiskohustuse ja hea halduse põhimõtte rikkumisele.

Lõpetuseks väidab hageja, et ametiasutus on võimu kuritarvitanud ja rikkunud menetlusnorme.

____________