POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ
(trzecia izba)

z dnia 12 grudnia 2012 r.

Sprawa F‑70/11

Giorgio Lebedef

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Urzędnicy – Postępowanie w sprawie oceny za 2008 r. – Zwolnienie z pełnienia obowiązków w połowie wymiaru czasu pracy do celów związkowej działalności przedstawicielskiej – Sprawozdanie z oceny obejmujące zadania wykonywane w zatrudniającej jednostce organizacyjnej – Zasięgnięcie opinii grupy ad hoc – Wyznaczenie do organów przedstawicielskich określonych w regulaminie pracowniczym – Wyznaczenie do związkowych organizacji przedstawicielskich – Skarga oczywiście pozbawiona podstawy prawnej

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której G. Lebedef żąda stwierdzenia nieważności sprawozdania z oceny obejmującego zadania wykonywane w zatrudniającej go jednostce organizacyjnej, sporządzonego za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r.

Orzeczenie: Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście bezzasadna. Skarżący pokrywa własne koszty postępowania i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję.

Streszczenie

1.      Urzędnicy – Reprezentacja – Zwolnienie z pełnienia obowiązków w połowie wymiaru czasu pracy do celów związkowej działalności przedstawicielskiej – Wyznaczenie do związkowych organizacji przedstawicielskich w pozostałej połowie wymiaru czasu pracy – Dopuszczalność – Przesłanki

2.      Urzędnicy – Ocena – Sprawozdanie z oceny – Uznanie przysługujące oceniającym – Kontrola sądowa – Granice

(regulamin pracowniczy, art. 43)

3.      Urzędnicy – Ocena – Sprawozdanie z oceny – Sporządzenie – Naruszenie norm proceduralnych – Wpływ na ważność sprawozdania z oceny – Przesłanki

(regulamin pracowniczy, art. 43)

1.      Urzędnik zwolniony z pełnienia obowiązków w połowie wymiaru czasu pracy do celów związkowej działalności przedstawicielskiej lub do organów przedstawicielskich określonych w regulaminie pracowniczym może czerpać korzyści, w ramach pełnienia obowiązków w pozostałej połowie wymiaru czasu pracy, z faktu wyznaczenia go do związkowych organizacji przedstawicielskich, pozwalającego mu na wykonywanie działalności związkowej. Konieczne jest jednak, by wyznaczenie przez przedstawicielską organizację związkową lub zawodową było jasno wykazane.

Ponadto takie wyznaczenie do związkowych organizacji przedstawicielskich czy do organów przedstawicielskich określonych w regulaminie pracowniczym nie może mieć na celu ani skutkować przekształceniem de facto przyznanego w połowie wymiaru czasu pracy zwolnienia z pełnienia obowiązków do celów związkowej działalności przedstawicielskiej lub w organach przedstawicielskich określonych w regulaminie pracowniczym w takie zwolnienie, lecz w pełnym wymiarze czasu pracy. Okoliczność akceptowania sytuacji, w której urzędnik czy pracownik, niezwolniony z pełnienia obowiązków do celów działalności przedstawicielskiej poświęca reprezentacji pracowniczej prawie cały lub nawet cały czas pracy, co oznacza, że poświęca jedynie niewiele, a nawet nie poświęca wcale czasu na pracę w zatrudniającej go jednostce organizacyjnej, skutkuje omijaniem systemu wprowadzonego przez poszczególne umowy zawarte między Komisją a organizacjami związkowymi i zawodowymi i może stanowić, w zależności od okoliczności, nadużycie prawa.

(zob. pkt 41, 51)

Odesłanie:

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑36/07 Lebedef przeciwko Komisji, 7 maja 2008 r.; sprawa F‑39/08 Lebedef przeciwko Komisji, 7 lipca 2009 r., pkt 50 i przytoczone tam orzecznictwo

2.      Kontrola sądowa sprawowana przez sąd Unii w przedmiocie treści sprawozdań z oceny ogranicza się do kontroli ich prawidłowości pod względem proceduralnym, prawidłowości ustaleń faktycznych, a także braku oczywistych błędów w ocenie lub nadużycia władzy. Zadaniem Sądu do spraw Służby Publicznej nie jest kontrola zasadności dokonanej przez administrację oceny umiejętności zawodowych urzędnika, ponieważ zawiera ona złożone oceny wartościujące, które przez sam swój charakter nie mogą podlegać obiektywnemu sprawdzeniu.

(zob. pkt 58)

Odesłanie:

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑80/10 AJ przeciwko Komisji, 29 września 2011 r., pkt 32 i przytoczone tam orzecznictwo

3.      Aby naruszenia norm proceduralnych mogły stanowić istotne nieprawidłowości mogące spowodować nieważność spornego sprawozdania z oceny, trzeba byłoby wykazać, iż treść wspomnianego sprawozdania mogła być inna w braku tych naruszeń.

(zob. pkt 63)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑212/97 Hubert przeciwko Komisji, 9 marca 1999 r., pkt 53 i przytoczone tam orzecznictwo