Odvolanie podané 23. februára 2021: Maen Haikal proti rozsudku Všeobecného súdu zo 16. decembra 2020 vo veci T-189/19, Maen Haikal/Rada Európskej únie

(vec C-113/21 P)

Jazyk konania: bulharčina

Účastníci konania

Odvolateľ: Maen Haikal (v zastúpení: S. Koev, advokát)

Ďalší účastník konania: Rada Európskej únie

Návrhy odvolateľa

Odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor:

vyhlásil toto odvolanie za prípustné a dôvodné v celom jeho rozsahu a vyhlásil všetky odvolacie dôvody uvedené na podporu tohto odvolania za dôvodné,

vyhlásil napadnutý rozsudok Všeobecného súdu, proti ktorému je podané toto odvolanie sa má zrušiť v celom jeho rozsahu,

zrušil vykonávacie rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/87 z 21. januára 2019, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach, v rozsahu, v akom sa týkajú pána Maena Haikala,

zrušil vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2019/851 z 21. januára 2019, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 36/20122 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii, v rozsahu, v akom sa týkajú pána Maena Haikala,

zrušil rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/806 zo 17. mája 2019, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii, v rozsahu, v akom sa týka pána Maena Haikala,

zrušil vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2019/7983 zo 17. mája 2019, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii, v rozsahu, v akom sa týka pána Maena Haikala,

uložil Rade Európskej únie povinnosť nahradiť trovy konania odvolateľa, výdavky, poplatky a honoráre súvisiace s jeho obhajobou.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

1.    Nesprávne uplatnenie práva Všeobecným súdom v rozsahu, v akom konštatoval, že Rada správne uplatnila domnienku, že odvolateľ bol významný podnikateľ pôsobiaci v Sýrii, pretože uplatnenie tejto domnienky je bez právneho základu a je neprimerané sledovanému cieľu.

2.    Porušenie zásady proporcionality – článok 49 Charty základných práv Európskej únie.

3.    Porušenie pravidiel dokazovania z dôvodu nedostatku dôkazov na uplatnenie domnienky a odmietnutie uplatniť článok 27 ods. 3 a článok 28 ods. 3 rozhodnutia 2013/255, zmeneného rozhodnutím 2015/1836.

4.    Zjavne nesprávne posúdenie v rozsahu, v akom boli potvrdené právne akty Rady, ktorými bolo meno odvolateľa vyňaté o zoznamov sankcií.

____________

1 Ú. v. EÚ L 18 I, 2019, s. 4.

2 Ú. v. EÚ L 16, 2012, s. 1.

3 Ú. v. EÚ L 132, 2019, s. 1.