Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 27 maart 2007 - Manté / Raad

(Zaak F-87/06)1

(Ambtenaren - Bezoldiging - Inrichtingsvergoeding - Gedetacheerd nationaal deskundige die tot ambtenaar wordt benoemd - Terugvordering van het onverschuldigd betaalde - Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Thierry Manté (Sint-Pieters-Woluwe, België) (vertegenwoordigers: S. Rodrigues en C. Bernard-Glanz, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Simm en I. Sulce, gemachtigden)

Voorwerp

Enerzijds, nietigverklaring van het besluit van het TABG van de Raad van 22 augustus 2005 waarbij wordt geweigerd om verzoeker, een voormalig gedetacheerd nationaal deskundige die ambtenaar van de Europese Gemeenschappen is geworden, de inrichtingsvergoeding toe te kennen en de terugvordering ervan wordt gelast en, anderzijds, vordering tot schadevergoeding

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

De Raad van de Europese Unie zal naast zijn eigen kosten de helft van de kosten van Manté dragen.

____________

1 - PB C 237 van 30.9.2006, blz. 19.