Meddelande i Europeiska Unionens Officiella Tidning

 

    DOMSTOLENS DOM

    (stora avdelningen)

    den 7 september 2004

i mål C-456/02 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal du travail de Bruxelles): Michel Trojani mot Centre public d'aide sociale de Bruxelles (CPAS) (1)

(Fri rörlighet för personer - Medborgarskap i Europeiska unionen - Uppehållsrätt - Direktiv 90/364/EEG - Begränsningar och villkor - Person som arbetar på ett härbärge i utbyte mot naturaförmåner - Rätt till socialt bistånd)

    (Rättegångsspråk: franska)

(Preliminär översättning; den slutgiltiga översättningen kommer att publiceras i "Rättsfallssamling från Europeiska gemenskapernas domstol och förstainstansrätt")

I mål C-456/02, angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, som framställts av Tribunal du travail de Bruxelles (Belgien), genom beslut av den 21 november 2002, som inkom till domstolen den 18 december 2002, i målet mellan Michel Trojani och Centre public d'aide sociale de Bruxelles (CPAS), har domstolen (stora avdelningen), sammansatt av ordföranden V. Skouris, avdelningsordförandena P. Jann, C.W.A. Timmermans, C. Gulmann, J.-P. Puissochet och J.N. Cunha Rodrigues (referent) samt domarna R. Schintgen, F. Macken, N. Colneric, S. von Bahr och K. Lenaerts, generaladvokat: L.A. Geelhoed, justitiesekreterare: avdelningsdirektören M. Múgica Arzamendi, den 7 september 2004 avkunnat en dom där domslutet har följande lydelse:

1)    En person som befinner sig i en sådan situation som sökanden i målet vid den nationella domstolen omfattas inte av artiklarna 43 EG och 49 EG, och kan göra anspråk på uppehållsrätt i egenskap av arbetstagare i den mening som avses i artikel 39 EG endast under förutsättning att det avlönade arbete som personen i fråga utför är att anse som ett verkligt och faktiskt arbete. Det ankommer på den nationella domstolen att göra den prövning av de faktiska omständigheterna som krävs för att avgöra huruvida så är fallet i det mål som är anhängigt vid den.

2)    En medborgare av Europeiska unionen som i värdmedlemsstaten inte har uppehållsrätt enligt artikel 39 EG, artikel 43 EG eller artikel 49 EG, kan redan på grund av sin ställning som unionsmedborgare göra anspråk på en uppehållsrätt med direkt tillämpning av artikel 18.1 EG. Utövandet av denna rätt är föremål för de begränsningar och villkor som nämns i denna bestämmelse, men de behöriga myndigheterna måste se till att dessa begränsningar och villkor tillämpas i enlighet med gemenskapsrättens allmänna principer och särskilt proportionalitetsprincipen. Om det konstateras att en person som befinner sig i en sådan situation som sökanden i målet vid den nationella domstolen innehar ett uppehållstillstånd, kan han dock göra anspråk på sådant socialt bistånd som minimex, med stöd av artikel 12 EG.

____________

1 - EUT C 44, 22.2.2003.