10. mail 2007 esitatud hagi - Prieto versus Parlament

(Kohtuasi F-42/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Antonio Prieto (Bousval, Belgia) (esindaja: advokaat E. Boigelot)

Kostja: Euroopa Parlament

Hageja nõuded

tühistada Euroopa Parlamendi 9. juuni 2006. aasta otsus nimetada hageja ametisse katseajal olevaks teenistujana palgaastmele AST 2, järku 3;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, kes oli sisekonkursi C/348 karjääri C5-4 laureaat, töötas kuni katseajal oleva teenistujana ametisse nimetamiseni ja palgaastmele AST 2 määramiseni komisjoni ajutise teenistujana palgaastmel AST 3 (varem palgaaste C4).

Oma hagi toetuseks väidab hageja, et otsus nimetada ametnik sellest palgaastmest madalamale, millel tal oli ajutise teenistujana, rikub Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade (edaspidi "personalieeskirjad") XIII lisa artikli 5 lõiget 4.

Hageja väidab veel, et rikutud on võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtet, kuna ainult need kõnealuse konkursi laureaadid, kes ajutiste teenistujatena olid varemalt karjääris D, võisid ametnikuks nimetamisel jääda oma varasemalt määratud soodsamale palgaastmele.

Hageja väidab lõpuks, et vaidlustatud otsus rikub ka õiguskindluse, õiguspärase ootuse, hea halduse ja hea juhtimistava põhimõtteid.

____________