ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
(Camera a doua)


19 iulie 2011


Cauza F‑127/10


Eberhard Bömcke

împotriva

Băncii Europene de Investiții

„Intervenție – Inadmisibilitatea acțiunii principale – Capacitate procesuală – Obiectul intervenției – Interesul de a interveni – Alegeri organizate în urma demiterii din oficiu a unui reprezentant al personalului”

Obiectul:      Acțiune formulată în temeiul articolului 270 TFUE, precum și al articolului 41 din Regulamentul personalului Băncii Europene de Investiții, prin care domnul Bömcke solicită, în principal, anularea actului prin care biroul de vot a constatat, la 8 decembrie 2010, alegerea unui nou reprezentant al personalului în urma demiterii sale din oficiu

Decizia:      Respinge cererea de intervenție formulată de Colegiul reprezentanților personalului Băncii Europene de Investiții. Admite cererea de intervenție a domnilor Bodson, Kourgias, Sutil și Vanhoudt în cauza F‑105/10, Bömcke/BEI, în susținerea concluziilor BEI. Admite cu titlu provizoriu cererile de aplicare a regimului de confidențialitate în cazul anumitor înscrisuri sau părți de înscrisuri din dosar prezentate de domnul Bömcke și de BEI. Grefierul va comunica părților a căror cerere de intervenție a fost admisă o versiune neconfidențială a fiecărui act de procedură comunicat părților. Se va acorda un termen părților pentru a căror cerere de intervenție a fost admisă pentru a‑și prezenta eventualele obiecții față de cererea privind aplicarea regimului confidențial. Decizia cu privire la temeinicia cererii menționate se adoptă odată cu fondul. Acordă părților a căror intervenție a fost admisă un termen pentru a prezenta un memoriu în intervenție, fără a afecta posibilitatea de a‑l completa eventual ulterior, ca urmare a unei decizii cu privire la temeinicia cererii privind aplicarea regimului de confidențialitate. Colegiul reprezentanților personalului BEI suportă propriile cheltuieli de judecată. Cheltuielile de judecată efectuate de reclamante se soluționează odată cu fondul.

Sumarul ordonanței

1.      Procedură – Intervenție – Efectele inadmisibilității acțiunii principale

2.      Procedură – Intervenție – Persoane interesate – Colegiul reprezentanților personalului Băncii Europene de Investiții – Lipsa capacității procesuale – Inadmisibilitate

3.      Procedură – Intervenție – Condiții de admisibilitate – Interes direct și actual – Contenciosul alegerilor reprezentanților personalului din cadrul unei instituții – Calitatea de alegător

1.      Deși o cerere de intervenție poate fi respinsă atunci când o acțiune principală are o asemenea natură încât trebuie declarată inadmisibilă fără inițierea dezbaterilor pe fond, această soluție pornește de la premisa că acțiunea principală este vădit inadmisibilă.

(a se vedea punctul 6)

2.      Nu poate fi admisă cererea de intervenție a unui terț decât dacă dispune de capacitate procesuală. Referitor la alte persoane decât persoanele fizice, cum este cazul Colegiului reprezentanților personalului Băncii Europene de Investiții, jurisprudența le recunoaște capacitatea procesuală dacă dispun fie de personalitate juridică potrivit dreptului aplicabil în privința constituirii lor, fie, cel puțin, de elemente care constituie temeiul personalității juridice, în special autonomie și răspundere, chiar limitată.

Chiar dacă reglementarea aplicabilă Băncii Europene de Investiții recunoaște existența Colegiului reprezentanților personalului, reiese chiar din această reglementare că respectivul colegiu asumă funcțiile acordate, în instituțiile supuse Statutului funcționarilor, Comitetului pentru personal. Or, Comitetul pentru personal al unei instituții are natura de organ intern, lipsit, așadar, de capacitate procesuală. Întrucât nicio dispoziție aplicabilă Colegiului reprezentanților personalului nu justifică să se statueze în mod diferit cu privire la acest subiect, trebuie să se considere că respectivul colegiu nu dispune de capacitate procesuală.

(a se vedea punctele 10-12)

3.      În ceea ce privește organele de reprezentare a personalului unei instituții, orice alegător deține un interes direct și actual ca alegerile să se desfășoare în condițiile și pe baza unui sistem electoral conform dispozițiilor statutare care reglementează procedura electorală în materie, care implică în mod necesar interesul respectării duratei mandatelor reprezentanților aleși, cu atât mai mult cu cât sfârșitul mandatului unui reprezentant al personalului determină din principiu organizarea de alegeri. Astfel, în contenciosul privind demiterea din oficiu a unui reprezentant al personalului, un agent are, în virtutea calității sale de alegător, un interes de a exercita acțiunea suficient pentru a justifica admisibilitatea unei acțiuni sau a unei intervenții. Simpla calitate de alegător a persoanei interesate este suficientă pentru a demonstra că nu acționează numai în interesul legii sau al instituției.

(a se vedea punctele 19 și 20)