Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 11ης Μαρτίου 2011 – Κασκαρέλης κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-24/10) 1

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Ο πρόεδρος του δευτέρου τμήματος αποφάσισε τη διαγραφή της υποθέσεως.

____________

1    ΕΕ C 161 της 19.6.2010, σ. 58.