Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 28. září 2011 - De Nicola v. EIB

(Věc F-13/10)1

"Veřejná služba - Zaměstnanci Evropské investiční banky - Posouzení - Povýšení - Žaloba na náhradu škody - Přípustnost"

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Carlo De Nicola (Strassen, Lucembursko) (zástupce: L. Isola, advokát)

Žalovaná: Evropská investiční banka (zástupci: T. Gilliams a F. Martin, zmocněnci, ve spolupráci s A. Dal Ferrem, advokátem)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí odvolacího výboru, kterým se zamítá odvolání žalobce proti posouzení jeho výkonů během roku 2008, jakož i na zrušení hodnotící zprávy za rok 2008, a návrh, aby byla EIB uložena náhrada za nemajetkovou a majetkovou újmu, která žalobci vznikla.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Carlo De Nicola ponese vlastní náklady řízení a nahradí polovinu nákladů řízení vynaložených Evropskou investiční bankou.

Evropská investiční banka ponese polovinu vlastních nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 134, 22.5.2010, s. 53.