Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 25. novembrī iesniedza Överklagandenämnden för studiestöd (Zviedrija) – MCM/Centrala studiestödsnämnden

(Lieta C-638/20)

Tiesvedības valoda – zviedru

Iesniedzējtiesa

Överklagandenämnden för studiestöd

Pamatlietas puses

Prasītājs: MCM

Atbildētāja: Centrala studiestödsnämnden

Prejudiciālie jautājumi

Vai dalībvalsts (izcelsmes valsts) saistībā ar tāda migrējoša darba ņēmēja, kurš ir atgriezies, bērnu, nepārkāpjot LESD 45. pantu un Regulas Nr. 492/2011 1 7. panta 2. punktu un ņemot vērā izcelsmes valsts finanšu intereses, var izvirzīt prasību par bērna saikni ar izcelsmes valsti, lai viņš saņemtu atbalsta izglītībai studijām citā ES dalībvalstī, kurā bērna vecāki iepriekš ir strādājuši (uzņemošā valsts), tādā situācijā, kurā

(i)    viens no bērna vecākiem pēc atgriešanās no uzņemošās valsts dzīvo un strādā izcelsmes valstī vismaz astoņus gadus,

(ii)    bērns nav kopā ar vienu no vecākiem atgriezies izcelsmes valstī, bet kopš dzimšanas dzīvo uzņemošajā valstī, un

(iii)    izcelsmes valsts izvirza to pašu prasību par saikni ar sabiedrību citiem valstspiederīgajiem, kuri neatbilst prasībai par dzīvesvietu un kuri prasa atbalstu izglītībai studijām citās ES dalībvalstīs?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 492/2011 (2011. gada 5. aprīlis) par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos (OV 2011, L 141, 1. lpp.)