Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 7. decembrī iesniedza Rechtbank Amsterdam (Nīderlande) – Eiropas apcietināšanas orderis pret X; pretējā puse procesā: Openbaar Ministerie

(Lieta C-665/20)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Rechtbank Amsterdam

Pamatlietas puses

Eiropas apcietināšanas orderis pret X

Pretējā puse procesā: Openbaar Ministerie

Prejudiciālie jautājumi

Vai Pamatlēmuma 2002/584/TI 1 4. panta 5. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka, ja dalībvalsts nolemj transponēt šo tiesību normu valsts tiesībās, izpildes tiesu iestādei ir jābūt zināmai novērtējuma brīvībai attiecībā uz jautājumu, vai Eiropas apcietināšanas ordera izpilde ir jāatsaka?

Vai Pamatlēmuma 2002/584/TI 4. panta 5. punktā lietotais jēdziens “tās pašas darbības” ir jāinterpretē tāpat kā šī pamatlēmuma 3. panta 2. punktā, un, ja tas tā nav, kā šis jēdziens ir jāinterpretē pirmajā minētajā tiesību normā?

Vai Pamatlēmuma 2002/584/TI 4. panta 5. punktā paredzētais nosacījums, ka “ja ir piespriests sods, tad tas ir izciests [..] vai to vairs nevar izpildīt saskaņā ar notiesāšanas valsts tiesībām”, ir jāinterpretē tādējādi, ka tas attiecas uz situāciju, kurā pieprasītā persona attiecībā uz tām pašām darbībām ir galīgi notiesāta ar brīvības atņemšanas sodu, kuru tā daļēji ir izcietusi notiesāšanas valstī, un no kura turklāt viņu ir atbrīvojusi šīs valsts iestāde, kas nav tiesu iestāde, vispārēja apžēlošanas pasākuma ietvaros, kurš attiecas arī uz notiesātām personām, kuras, kā pieprasītā persona, ir izdarījušas smagus noziegumus, un kurš nav balstīts uz racionāliem krimināltiesiskās politikas apsvērumiem?

____________

1 Padomes pamatlēmums (2002. gada 13. jūnijs) par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm (OV 2002, L 190, 1. lpp.).