8. oktoober 2007 esitatud hagi - Micheline Hoppenbrouwers versus Euroopa Ühenduste Komisjon

(Kohtuasi F-104/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Micheline Hoppenbrouwers (Dilbeek, Belgia) (esindaja: advokaat L. Vogel)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutuse 25. juuni 2007. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja 16. märtsi 2007. aasta vaie 18. detsembril 2006 teatavaks tehtud haldusotsuse peale, millega keelduti hageja töölevõtmisest lepingulise töötajana Euroopa Ühenduse muude teenistujate teenistustingimuste lisa artikli 2 lõike 1 alusel;

tühistada vajalikus ulatuses ka 18. detsembri 2006. aasta otsus;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Esimene väide tugineb muude teenistujate teenistustingimuste artikli 82 lõike 3 punkti d ja artikli 83 rikkumisel, Euroopa Ühenduste Ametnike Personalieeskirjade artikli 33 ning muude teenistujate teenistustingimuste lisa artikli 2 lõike 1 rikkumisel ning ilmsel hindamisveal.

Hageja märgib esiteks, et administratsioon keeldus talle tähtajatu lepingulise töötaja lepingu pakkumisest, kuna hageja oli ajutiselt töövõimetu 1. mail 2005, mis oli teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutuse jaoks lõpptähtpäev, milleks pidid jõustuma muude teenistujate teenistustingimuste lisa artikli 2 lõikes 1 sätestatud üleminekumeetmete raames sõlmitud ajutise töötaja lepingud. Hageja väidab, et tema kandidatuuri kõrvalejätmine oleks olnud põhjendatud üksnes püsiva töövõimetuse tõttu.

Teine väide tugineb mittediskrimineerimise põhimõtte rikkumisel, osas, milles hageja seati ilma õiguspärase ja mõistliku põhjenduseta halvemasse olukorda kui teised isikud, kes olid sarnaselt hagejaga töötanud Belgia õiguse alusel sõlmitud lepinguga komisjoni lastesõimes ja lastehoius ning kellega sõlmiti tähtajatu lepingulise töötaja leping.

____________