Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 28 юни 2011 г. - Mora Carrasco и др./Парламент

(Дело F-128/10)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Междуинституционално прехвърляне в рамките на процедура за повишаване, в резултат на която длъжностното лице би било повишено в своята първоначална институция - Институция, компетентна да вземе решение относно повишаването на прехвърленото длъжностно лице)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Aurora Mora Carrasco и др. (Люксембург, Люксембург) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, avocats)

Ответник: Европейски парламент (представители: O. Caisou-Rousseau и J. F. de Wachter)

Предмет

Искане за отмяна на решенията да не бъдат повишавани в длъжност жалбоподателите в рамките на процедурата за повишаване 2009

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Европейският парламент понася, наред с направените от него съдебни разноски, и тези на жалбоподателите.

____________

1 - ОВ C 63, 26.2.2011 г., стр. 35.