USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(třetí senát)

11. června 2009

Věc F-81/08

Zoe Ketselidou

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Úředníci – Žaloba – Rozsudek některého ze soudů Společenství – Nová podstatná skutečnost – Neexistence“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se Z. Ketselidou domáhá zrušení rozhodnutí Komise ze dne 10. ledna 2008, kterým byla zamítnuta její žádost o nový výpočet odsloužených let započitatelných pro důchodové účely, které je nutno zohlednit při převodu pojistněmatematické rovnocenné náhrady nároků na důchod nabytých v Řecku do režimu Společenství.

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá jako zjevně neopodstatněná. Žalobkyni se ukládá náhrada veškerých nákladů řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Žaloba – Lhůty – Přezkum konečného administrativního rozhodnutí

(Služební řád, články 90 a 91)

2.      Úředníci – Žaloba – Předcházející správní stížnost – Lhůty – Promlčení – Nový běh – Podmínka – Nová skutečnost

(Služební řád, články 90 a 91)

1.      Nová nebo podstatná skutečnost může odůvodnit předložení žádosti o přezkum konečného rozhodnutí po uplynutí lhůty k podání žaloby. Předmětná skutečnost musí být způsobilá podstatně změnit situaci toho, kdo chce dosáhnout přezkumu tohoto rozhodnutí. Dotčené osobě dále přísluší, aby podala svou administrativní žádost v přiměřené lhůtě. Zájem, který má na požadování přizpůsobení své situace v rámci administrativy nové právní úpravě, musí být zvažován v poměru k požadavku právní jistoty.

(viz body 32 až 36)

Odkazy:

Soudní dvůr: 26. září 1985, Valentini v. Komise, 231/84, Recueil, s. 3027, bod 14; 13. listopadu 1986, Becker v. Komise, 232/85, Recueil, s. 3401, bod 10

Soud prvního stupně: 22. září 1994, Carrer a další v. Soudní dvůr, T‑495/93, Recueil FP, s. I‑A‑201 a II‑651, bod 20; 25. března 1998, Koopman v. Komise, T‑202/97, Recueil FP, s. I‑A‑163 a II‑511, bod 24; 14. července 1998, Lebedef v. Komise, T‑42/97, Recueil FP, s. I‑A‑371 a II‑1071, bod 25; 7. února 2001, Inpesca v. Komise, T‑186/98, Recueil, s. II‑557, bod 51

Soud pro veřejnou službu: 16. ledna 2007, Genette v. Komise, F‑92/05, Sb. VS s. I‑A‑1‑0000 a II‑A‑1‑0000, bod 62

2.      Skutečnost, že některý ze soudů Společenství určí svým rozsudkem, že administrativní rozhodnutí s obecnou působností je v rozporu se služebním řádem, nemůže představovat ve vztahu k úředníkům, kteří nevyužili včas možností podat žalobu, které skýtá služební řád, novou skutečnost odůvodňující předložení žádosti o přezkum individuálních rozhodnutí přijatých orgánem oprávněným ke jmenování.

(viz bod 47)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 11. července 1997, Chauvin v. Komise, T‑16/97, Recueil FP, s. I‑A‑237 a II‑681, body 39 až 45; 9. února 2000, Gómez de la Cruz Talegón v. Komise, T‑165/97, Recueil FP, s. I‑A‑19 a II‑79, bod 51