Apelācijas sūdzība, ko 2021. gada 15. februārī easyCosmetic Swiss GmbH iesniedza par Vispārējās tiesas (tiesnesis vienpersoniski) 2020. gada 9. decembra spriedumu lietā T-858/19 easyCosmetic Swiss GmbH/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

(Lieta C-93/21 P)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: easyCosmetic Swiss GmbH (pārstāvji: D. Terheggen, advokāts, S. E. Sullivan, advokāte)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs, U.W.I. Unternehmensberatungs- und Wirtschaftsinformations GmbH

Ar 2021. gada 20. maija rīkojumu Tiesa (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) atzina apelācijas sūdzību par nepieļaujamu un piesprieda apelācijas sūdzības iesniedzējai pašai segt savus tiesāšanās izdevumus.

____________