Prasība, kas celta 2006. gada 18. jūlijā - Tsirimokos pret Eiropas Parlamentu

(lieta F-76/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Ioannis Tsirimokos, Senningerberg, Luksemburga (pārstāvis - J. Choucroun, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas Parlamenta 2005. gada 25. oktobra lēmumu, kas atkārtoti pieņemts 2006. gada 19. aprīlī;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Saskaņā ar Civildienesta noteikumu 55.a pantu un IVA pielikuma 4. pantu prasītājs, Eiropas Parlamenta ierēdnis kopš 1981. gada 1. maija, 2005. gada 7. septembrī iesniedza pieteikumu par daļēju pensionēšanos. Aprēķinot pamatalgu, uz ko prasītājam bija tiesības, administrācija neņēma vērā izdienas gadus, ko prasītājs bija nostrādājis pirms darba attiecību uzsākšanas Eiropas Parlamentā.

Savas prasības atbalstam prasītājs min trīs pamatus, kas attiecas uz:

pirmkārt, Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 2. panta pārkāpumu;

otrkārt, pienākumu ņemt vērā ierēdņu intereses;

treškārt, pienākuma aizsargāt tiesisko paļāvību pārkāpumu.

____________