Žaloba podaná dne 3. června 2021 – Evropská komise v. Slovenská republika

(Věc C-342/21)

Jednací jazyk: slovenština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: M. Noll-Ehlers, R. Lindenthal, zmocněnci)

Žalovaná: Slovenská republika

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr:

určil, že Slovenská republika tým, že od roku 2005 v zóně SKBB01 Banskobystrický kraj (s výjimkou roku 2016) a v aglomeraci SKKO0.1 Košice (s výjimkou let 2009, 2015 a 2016) systematicky a trvale překračovala denní mezní hodnotu platnou pro koncentraci částic PM10, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 13 odst. 1 ve spojení s přílohou XI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu1 ;

určil, že Slovenská republika tým, že v plánech kvality ovzduší nestanovila náležitá opatření, aby bylo období překročení v zóně SKBB01 Banskobystrický kraj, v aglomeraci SKKO0.1 Košice a v zóně SKKO02 Košický kraj co možná nejkratší, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 23 odst. 1 druhého pododstavce ve spojení s přílohou XV směrnice 2008/50/ES;

uložil Slovenské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Směrnice 2008/50/ES stanoví denní mezní hodnotu platnou pro koncentraci částic PM10 (50 μg/m³). Denní hodnota koncentrace nesmí být překročena častěji než 35krát v kalendářním roce. Slovenská republika systematicky a trvale porušovala čl. 13 odst. 1 směrnice 2008/50 v zóně Banskobystrický kraj a v aglomeraci Košice, jak plyne z výročních zpráv o kvalitě ovzduší předložených Slovenskou republikou podle článku 27 směrnice.

Článek 23 odst. 1 směrnice 2008/50/ES dále stanoví, že pokud v daných zónách nebo aglomeracích překračují úrovně znečišťujících látek ve vnějším ovzduší jakoukoli mezní hodnotu, členské státy zajistí, aby byly pro tyto zóny nebo aglomerace vypracovány plány kvality ovzduší za účelem dosažení příslušné mezní hodnoty uvedené v příloze XI. V případě překročení mezních hodnot, u nichž již uplynula lhůta, od které je třeba hodnoty dodržovat, stanoví plány kvality ovzduší náležitá opatření, aby bylo období překročení co možná nejkratší. Komise tvrdí, že Slovenská republika v případě zóny Banskobystrický kraj, zóny Košický kraj a aglomerace Košice nesplnila povinnost vypracovat v případě překročení mezních hodnot plány kvality ovzduší, které by stanovily náležitá opatření, aby bylo období překročení co možná nejkratší. Toto porušení vyplývá již ze samotné skutečnosti, že v uvedených dvou zónách a jedné aglomeraci Slovenská republika při překračovaní denních mezních hodnot částic PM10 systematicky a trvale porušovala čl. 13 odst. 1. Dále toto porušení čl. 23 odst. 1 směrnice vyplývá i z nevhodnosti plánů kvality ovzduší, nedostatečnosti strategie kvality ovzduší, nedostatečných dodatečných opatření a nedostatků ve slovenských právních předpisech.

____________

1 Úř. věst. 2008, L 152, s. 1.