Beroep ingesteld op 5 maart 2021 – Europees Parlement/Europese Commissie

(Zaak C-144/21)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: L. Visaggio, C. Ionescu Dima, M. Menegatti, gemachtigden)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

artikel 1, leden 1 en 5, en de artikelen 2, 3, 4, 5, 7, 9 en 10 van uitvoeringsbesluit C(2020) 8797 van de Commissie van 18 december 2020 tot gedeeltelijke verlening van een autorisatie voor bepaalde vormen van gebruik van chroomtrioxide overeenkomstig verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad1 (Chemservice GmbH e.a.) nietig verklaren voor zover zij zien op de autorisaties met de nummers REACH/20/18/0 tot en met REACH/20/18/27 voor gebruiken 2, 4 en 5 (en gebruik 1 in verband met de samenstelling van mengsels voor gebruiken 2, 4 en 5);

subsidiair, uitvoeringsbesluit C(2020) 8797 van de Commissie van 18 december 2020 in zijn geheel nietig verklaren;

de Europese Commissie verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van het beroep voert verzoeker één middel aan, namelijk dat het bestreden besluit is vastgesteld in strijd met de vereisten van artikel 60, leden 4 en 7, van verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad en derhalve nietig moet worden verklaard voor zover het betrekking heeft op de autorisaties met de nummers REACH/20/18/0 tot en met REACH/20/18/27 voor gebruiken 2, 4 en 5 (en gebruik 1 in verband met de samenstelling van mengsels voor gebruiken 2, 4 en 5). Mocht het Hof oordelen dat de autorisaties in het bestreden besluit voor gebruik 6, met de nummers REACH/20/18/28 tot en met REACH/20/18/34, zodanig onlosmakelijk verbonden zijn met de autorisaties voor andere gebruiken dat de autorisaties voor gebruiken 2, 4 en 5 (en gebruik 1 in verband met de samenstelling van mengsels voor gebruiken 2, 4 en 5) niet van het bestreden besluit kunnen worden gescheiden, dan moet het besluit volgens verzoeker subsidiair in zijn geheel nietig worden verklaard.

____________

1 Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (PB 2006, L 396, blz. 1).