Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 18 december 2008 - X / Parlement

(Zaak F-14/08)1

Procestaal: Grieks

De president van de Eerste kamer heeft na minnelijke regeling de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 - PB C 142 van 7.6.2008, blz. 39.