HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
A UNIUNII EUROPENE
(judecător unic)

14 iunie 2016

Cauza F‑121/15

Elia Fernández González

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Agent temporar – Agent în post în cadrul cabinetului unui comisar european – Recrutarea unui agent temporar în temeiul articolului 2 litera (b) din RAA – Condiția întreruperii pe o durată de șase luni a oricărei forme de angajare în cadrul Comisiei – Punctul 3.2 din Nota D(2005) 18064 a Comisiei din 28 iulie 2005 privind angajarea agenților temporari în temeiul articolului 2 literele (b) și (d) din RAA pe posturi permanente în cazul inexistenței unor candidați care au reușit la concurs”

Obiectul:      Acțiune introdusă în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a din acesta, prin care doamna Elia Fernández González solicită, pe de o parte, anularea Deciziei Comisiei Europene din 14 noiembrie 2014 de respingere a candidaturii sale pentru postul de agent temporar menționat în anunțul pentru ocuparea unui post vacant COM/2014/2036, precum și a Deciziei din 22 mai 2015 de respingere a reclamației sale și, pe de altă parte, repararea prejudiciului financiar și moral pretins suferit

Decizia:      Respinge acțiunea. Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte cheltuielile de judecată efectuate de doamna Elia Fernández González.

Sumar

Funcționari – Agenți temporari – Recrutare – Încheierea unui contract în vederea ocupării cu titlu temporar a unui post permanent – Condiții

[Regimul aplicabil celorlalți agenți, art. 2 literele (b) și (c)]

În cadrul unei acțiuni în anulare formulate de un agent temporar, din categoria celor menționați la articolul 2 litera (c) din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, împotriva deciziei Comisei de respingere a candidaturii sale pentru un post de agent temporar din categoria menționată la articolul 2 litera (b) din același regim, pentru motivul că nu a îndeplinit condiția întreruperii oricărei forme de angajare în cadrul Comisiei pentru o perioadă de șase luni, prevăzută într‑o notă a Comisiei referitoare la angajarea de agenți temporari în temeiul articolului 2 literele (b) și (d) din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene pe posturi permanente în cazul inexistenței unor laureați ai unui concurs, cerința unei perioade de inexistență a oricărei forme de contract cu Comisia, direct sau indirect, pentru o durată de cel puțin șase luni nu constituie o excepție de la articolul 4 alineatul (6) din Decizia Comisiei din 16 decembrie 2013 privind politica de angajare și de posturi de agenți temporari, potrivit căruia „la expirarea contractului său, un agent temporar din categoria prevăzută la articolul 2 litera (c) din regimul menționat nu poate fi angajat în vederea ocupării, cu titlu temporar, a unui post permanent decât dacă a fost reținut la finalul unei proceduri de selecție definită la articolul 2”, ci o alternativă pentru cazurile în care o procedură de selecție nu este necesară pentru a contribui la o mai mare transparență a procesului de recrutare a foștilor agenți temporari din categoria prevăzută la articolul 2 litera (c) din regimul menționat în calitate de agenți temporari din categoria prevăzută la articolul 2 litera (b) din același regim.

O astfel de cerință nu impune un regim mai strict decât cel prevăzut de Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, întrucât ea este mai puțin constrângătoare decât cerința unei proceduri de selecție. În acest ultim caz, pot fi astfel recrutați ca agenți temporari din categoria prevăzută la articolul 2 litera (b) din regimul menționat numai foștii agenți temporari din categoria prevăzută la articolul 2 litera (c) din regimul menționat care au reușit în această procedură de selecție, în timp ce, în primul caz, recrutarea ca agenți temporari din categoria prevăzută la articolul 2 litera (b) din acest regim este deschisă tuturor foștilor agenți temporari din categoria prevăzută la articolul 2 litera (c) din același regim.

(a se vedea punctele 25, 29 și 30)