Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 29. decembrī iesniedza Bundesgerichtshof (Vācija) – Maksātnespējas process par Galapagos S.A. īpašumu, piedaloties DE, kas rīkojas kā maksātnespējas procesa administrators, Galapagos BidCo. S.a.r.l., Hauck Aufhäuser Fund Services S. A. un Prime Capital S.A.

(Lieta C-723/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesgerichtshof

Pamatlietas puses

Prasītāja: Galapagos BidCo. S.a.r.l.

Pārējie lietas dalībnieki: DE, kas rīkojas kā maksātnespējas procesa administrators, Galapagos BidCo. S.a.r.l., Hauck Aufhäuser Fund Services S.A., Prime Capital S.A.

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2015/848 (2015. gada 20. maijs) par maksātnespējas procedūrām1 (turpmāk tekstā – “Regulas (ES) 2015/848”) 3. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka sabiedrības parādnieces, kuras juridiskā adrese ir vienā dalībvalstī, galveno interešu centrs neatrodas otrā dalībvalstī, kurā ir tās galvenās vadības atrašanās vieta, kā to var noskaidrot ar objektīviem un trešajām personām pārbaudāmiem faktoriem, ja tādos apstākļos, kādi ir pamatlietā, sabiedrība parādniece šo galvenās vadības vietu ir pārcēlusi no trešās dalībvalsts uz otro dalībvalsti, kamēr trešajā valstī attiecībā uz sabiedrību parādnieci tika iesniegts pieteikums par galvenās maksātnespējas procedūras sākšanu, par kuru vēl nav pieņemts lēmums?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir noliedzoša: vai Regulas (ES) 2015/848 3. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka

a)    tās dalībvalsts tiesas, kuras teritorijā ir parādnieka galveno interešu centrs, iesniedzot pieteikumu par maksātnespējas procedūras sākšanu, saglabā starptautisko piekritību lemt par šīs procedūras sākšanu, ja parādnieks savu galveno interešu centru pārceļ uz citu dalībvalsti pēc pieteikuma iesniegšanas, bet pirms lēmuma sākt maksātnespējas procedūru pieņemšanas, un

b)    šī vienas dalībvalsts tiesu starptautiskās piekritības saglabāšana izslēdz citas dalībvalsts tiesu piekritību lemt par citiem pieteikumiem par galvenās maksātnespējas procedūras sākšanu, kas pēc parādnieka galveno interešu centra pārcelšanas uz citu dalībvalsti ir saņemti šīs citas dalībvalsts tiesā?

____________

1 OV 2015, L141, 19. lpp.