Жалба, подадена на 11 януари 2012 г. — ZZ/Европейска комисия

(Дело F-6/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: C. Dony, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението на Комисията, с което не уважава жалбата по административен ред срещу решението, с което на жалбоподателя е отказано да му бъде изплащана надбавката за експатриране

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на органа по назначаването от 11 октомври 2011 г., с което не е уважена жалбата по административен ред на жалбоподателя на основание член 90, параграф 2 от Правилника срещу решение от 24 май 2011 г., с което му е отказано изплащане на надбавката за експатриране,

да бъде осъдена Европейската комисия да заплати съдебните разноски.