Sag anlagt den 2. april 2007 - Putterie-de-Beukelaer mod Kommissionen

(Sag F-31/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Françoise Putterie-de-Beukelaer (Bruxelles, Belgien) (ved avocat E. Boigelot)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af sagsøgerens karriereudviklingsrapport for perioden den 1. januar 2005 til den 31. december 2005, herunder klageprocedurer og andre afgørelser vedrørende rapporten og særligt rubrik 6.5 "Kvalifikationer", for så vidt som det ikke anerkendes, at sagsøgeren har potentiale til at udføre opgaver omfattet af kategori B*.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet gør sagsøgeren for det første gældende, at administrationen foretog åbenbart urigtige skøn, for så vidt som den ikke anerkendte, at hun var kvalificeret til at udføre opgaver, der er omfattet af kategori B* med henblik på den i artikel 10, stk. 3, i bilag XIII til tjenestemandsvedtægten (herefter "vedtægten") fastsatte attestationsprocedure. Nærmere bestemt er sagsøgerens opgaver som ansvarlig for uddannelse i informationsteknologi i modsætning til, hvad der blev anført i sagsøgerens karriereudviklingsrapport, omfattet af kategori B*.

Sagsøgeren gør for det andet gældende, at der er sket tilsidesættelse af vedtægtens artikel 26, principperne om ret til kontradiktion, om gennemsigtighed, om partshøring, og om god personaleforvaltningsskik. Sagsøgeren har nærmere anført, at visse dokumenter, der blev benyttet med henblik på hendes bedømmelse, ikke rettidigt blev tilstillet hende.

Sagsøgeren gør for det tredje gældende, at der er sket tilsidesættelse af vedtægtens artikel 25, stk. 2, og begrundelsespligten.

Sagsøgeren gør for det fjerde gældende, at der er sket tilsidesættelse af princippet om ligebehandling af personale og princippet om forbud mod forskelsbehandling, idet de opgaver, der udføres af en ansvarlig for uddannelse i informationsteknologi, med henblik på attestationsproceduren undergives forskellige bedømmelser afhængig af generaldirektoraterne og de hierarkisk overordnede.

____________