26. aprillil 2006 esitatud hagi - C versus komisjon

(Kohtuasi F-44/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: C (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi ja J.-N. Louis)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse 13. juuni 2005. aasta otsus, millega keeldutakse võtmast kõiki meetmeid Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu 23. novembri 2004. aasta otsuse T-376/02: O v. komisjon1 täitmiseks;

tühistada personali ja halduse peadirektoraadi C direktoraadi direktori 23. veebruari 2006. aasta otsus "Sotsiaalpoliitika, Luxembourgi personal, töötervishoid ja -hügieen", millega määrati hageja tagasiulatuvalt pensionile alates 1. veebruarist 2002 ning nähti ette tema õigus invaliidsuspensionile vastavalt personalieeskirjade artikli 78 teisele lõigule;

mõista kostjalt mõistliku aja põhimõtte rikkumise tõttu välja summa, mille suurus on ex aequo et bono põhimõttel arvutatuna 15 000 eurot;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Eespool nimetatud kohtuotsuse O v. komisjon järel esitas hageja ametisse nimetavale asutusele taotluse võtta meetmeid asjaomase otsuse täitmiseks. Selle taotluse rahuldamata jätmise järel esitas hageja kaebuse, mis 11. jaanuari 2006. aasta otsusega jäeti omakorda osaliselt rahuldamata. Ametisse nimetav asutus võttis 23. veebruaril 2006 vastu uue otsuse, millega määrati hageja tagasiulatuvalt pensionile alates 1. veebruarist 2002 ning nähti ette tema õigus invaliidsuspensionile vastavalt personalieeskirjade artikli 78 teisele lõigule.

Oma nõuete toetuseks viitab hageja sellele, et viimati nimetatud otsusega ei ole asjaomast kohtuotsust täies ulatuses täidetud, kuna sellega ei taastata hageja õiguslikku olukorda, milles viimane oli enne Esimese Astme Kohtu otsusega tühistatud otsuse vastuvõtmist.

Lisaks ei võetud 23. veebruari 2006. aasta otsuse langetamisel arvesse personalieeskirjade artiklit 53, millega nähakse ette, et ametnik, kelle suhtes tuleb töövõimetuskomitee arvates kohaldada artikli 78 sätteid, läheb pensionile selle kuu viimasel päeval, mil ametisse nimetav asutus tunnistab, et töötaja on püsivalt võimetu oma tööülesandeid täitma.

Lõpuks viitab hageja mõistliku aja põhimõtte rikkumisele osas, milles 23. veebruari otsus võeti vastu viisteist kuud pärast kõnealuse kohtuotsuse kuulutamist.

____________

1 - EKL AT lk I-A-349 ja II-1595.